Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozor nejste přihlášeni pod svým uživatelským jménem a heslem!
Například: dražby se trvale smažou jen při přihlášení nebo nelze přihazovat.
Můžete se přihlásit zde, nebo registrovat zde.
Probíhající dražby

1/2 garáže v Kraslicích

041 EX 02068 / 05 - 190    dražba č. 60719
Dražba začala 10.08.2022 12:00:00
Nelze činit podání od 10.08.2022 12:36:35

85 334,-Kč
(83 334,-Kč)

Odstranit
Podmínky účasti v dražbě
Podmínky jste nesplnil

Ke splnění první podmínky je třeba se registrovat zde nebo se přihlásit zde.

Každý, kdo se chce zúčastnit dražby, musí prokázat svoji totožnost.
Pro tuto dražbu (1/2 garáže v Kraslicích):
Osobně v sídle exekutora
Ověřenou žádostí zaslanou poštou
Datovou schránkou - s kvalifikovaným certifikátem Osobní / Firemní
Datovou schránkou - konvertovaný doklad
V uživatelském účtu - konvertovaný doklad (pro více dražeb)

Pro dražbu 1/2 garáže v Kraslicích je dražební jistota 10 000,-Kč
dražební jistotu lze složit po prokázání totožnosti

Informace před dražbou
2

1. Nemovitosti:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl povinné v míře 1/2 na těchto nemovitostech, včetně jejich příslušenství: St.p. č. 2604 o výměře 22 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku p.č.: 2604, vše v k.ú. 673293 Kraslice, obec Kraslice, okres Sokolov, list vlastnictví č. 1044.

2. Přihlášky pohledávek

Dne 13.6.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Exekutorský úřad Praha 1, JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, sp. zn. 099 EX 419/07, ve výši 7.865,- Kč.

Dne 25.7.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Prosecká 851/64, 190 00 Prha 9, sp. zn. 197 EX 92101/12, ve výši 90.389,- Kč s přísl.

Dne 3.8.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD., REG.Č.: HE 257931, 4 Arch. Makariou &Kalograion, Nicolaides Sea View City, Block A-B, 9-th Floor, Flat/Office 903-904, 6016 Larnaca, Kypr, zast. Mgr. Jan Buřil, advokát, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, sp. zn. 137 EX 8979/10, ve výši 281.160,64 Kč.

Dne 8.8.2022 přihlásil svou pohledávku věřitel: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, sp. zn. 167 EX 3105/11, ve výši 264.176,88 Kč.

Výsledek dražby
Neukončeno - nelze činit podání

Dražba byla ukončena dne 10.08.2022 v 12:36:35

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.391998
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 85 334,-Kč

Zveřejněno dne 10.08.2022 v 12:36:35


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.


Připravované dražby

Nemáte žádné připravované dražby

Ukončené dražby

Nemáte žádnou ukončenou dražbu


Přijmout cookies