Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Kdy dražba končí

Konec dražby - datum a čas - je vždy stanoven dražební vyhláškou a zobrazen u detailu dražby na portálu www.exdrazby.cz. 
 
Dražba se bude konat do doby, dokud dražitelé činí podání - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitele stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.
Po skončení dražby bude v systému elektronických dražeb zveřejněn čas ukončení dražby, dále  osoba, která učinila nejvyšší podání v dražbě a výše nejvyššího podání. 
 
Od okamžiku tohoto zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta, stanovená dražební vyhláškou, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.
 
V případě, že nebude v průběhu dražby učiněno žádné podání, dražba skončí ve stanovený čas. 
 


Přijmout cookies