Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Doložení ověřené totožnosti doklady zaslanými poštou - POUZE DO SÍDLA EXEKUTORSKÉHO ÚŘADU!

Fyzická osoba zašle poštou vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem.
V případě, že chce fyzická osoba dražit prostřednictvím zástupce, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovémto případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
 
Právnická osoba zašle vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat, dále originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán.
 
V případě, že právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy. V takovém případě podepisuje tento formulář zmocněnec.

  Jak postupovat?
 
  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
    1. Jste-li fyzická osoba, klikněte sem.
    2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. Vyplněný formulář vytiskněte. Váš vlastnoruční podpis je nutné nechat úředně ověřit u orgánu, který je oprávněn provádět ověření pravosti podpisu - legalizaci (např. u notáře, advokáta, kontaktním místě CzechPOINT), takže formulář podepište až na tomto místě. 
  3. Vyplněný formulář s ověřeným podpisem a kopie výše uvedených dokladů zašlete poštou na adresu exekutora, kterou naleznete v detailu dražby viz. obrázek níže.  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě, vám bude zasláno exekutorem na vaší emailovou adresu.  
 
Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu exekutora složit dražební jistotu.
 
Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě.