Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Doložení ověřené totožnosti kvalifikovaným certifikátem

Kvalifikovaný certifikát je certifikát splňující podmínky stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., vydaný kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Certifikát umožňuje jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. 
 
Fyzická osoba předloží vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele převedený do formátu pdf, opatřený elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu.
 
V případě, že chce fyzická osoba dražit prostřednictvím zástupce, je zapotřebí doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy, převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze – autorizovanou konverzi dokumentů do elektronické podoby provádí jakékoliv kontaktní místo CzechPOINT. V takovémto případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
 
Právnická osoba předloží vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele převedený do formátu pdf, opatřený elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat. Dále také předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiného dokladu prokazujícího subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán) převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze.
 
V případě, že právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy, převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze. V takovémto případě podepisuje formulář zmocněnec.
 
Jak postupovat?
 
  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
    1. Jste-li fyzická osoba, klikněte sem.
    2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. K vyplněnému formuláři připojte svůj elektronický podpis a převeďte do formátu pdf.
  3. Formulář a výše uvedené doklady (rovněž ve formátu pdf převedené prostřednictvím autorizované konverze) zašlete na emailovou adresu exekutora, kterou naleznete v detailu dražby. Samotný email musí být podepsán vaším platným elektronickým podpisem.
  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě, vám bude zasláno exekutorem na vaší emailovou adresu.  
 
Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu exekutora složit dražební jistotu.
 
Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě.