Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Ochrana osobních údajů

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování a ochraně osobních údajů na portále www.exdrazby.cz.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.

Zpracovávat osobní údaje může buď správce, nebo zpracovatel. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj.

V následujících bodech vám sdělíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, odkud osobní údaje získáváme a nastíníme vaše základní práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů portálu www.exdrazby.cz a dražitelů dodržujeme následující zásady:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány 
 2. Osobní údaje registrovaných uživatelů jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji registrovaných uživatelů portálu, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 3. právce informuje registrované uživatele o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.

I. Získávání osobních údajů a (zásady při jejich zpracování)

Zpracovatel získává osobní údaje od:
 1. Registrovaných uživatelů portálu www.exdrazby.cz, kdy osobní údaje jsou poskytovány elektronicky přímo uživateli portálu, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní při založení uživatelského účtu. Přístup registrovaného uživatele ke svým osobním údajům je prostřednictvím uživatelského účtu, který je chráněn heslem.
 2. Registrovaných uživatelů portálu – dražitelů (účastníků dražby), kdy osobní údaje jsou registrovanými uživateli poskytovány elektronicky, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní při založení uživatelského účtu. Přístup registrovaného uživatele ke svým osobním údajům je prostřednictvím uživatelského účtu, který je chráněn heslem. Dražitelé jsou dále povinni pro účast v dražbě prokázat svou totožnost, a to doložením vyplněného formuláře „Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele“. Tento doklad má možnost dražitel uložit na svůj uživatelský účet na portále www.exdrazby.cz v elektronické podobě. Doklad o prokázání totožnosti v jiné než elektronické podobě postupuje dražitel vždy jen příslušnému Exekutorskému úřadu, a to buď na adresu Exekutorského úřadu nebo datovou schránkou. Doklad o prokázání totožnosti, který bude doručen poštou na adresu správce osobních údajů, bude zpracován pracovníkem podpory portálu www.exdrazby.cz, a to tak, že tento doklad obratem doručí poštou odesílateli.

II. Rozsah a účely zpracování

1) Osobní údaje registrovaných uživatelů – dražitelů (účastníků dražby) zpracovávané bez uděleného souhlasu.

Povinné údaje:
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • jméno, příjmení,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo/IČO
 • adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště,
 • druh, číslo a platnost průkazu totožnosti, 
Nepovinné údaje
 • číslo bankovního účtu (pro případné vrácení dražební jistoty)

dalšími identifikačními údaji jsou IP adresa klientem používaného počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení kterým přistupuje k portálu www.exdrazby.cz

Zpracování uvedených osobních údajů vyplývá z právní povinnosti, a to připojení se k dražbě na stránkách www.exdrazby.cz . Účastník v dražbě potvrzuje, že bere na vědomí poučení o zpracování osobní údajů vyplývající z právní povinnosti, a to při registraci. 

2) Osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávané s uděleným souhlasem pro marketingové údaje - obchodní sdělení
 • emailová adresa,
 • jméno, příjmení,
 • telefonní číslo
Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, a to na základě uděleného souhlasu registrovaného uživatele při registraci.

III. Příjemci osobních údajů

a) na základě právní povinnosti:
Zpracovávané osobní údaje jsou předávány všem exekutorským úřadům na základě smluvního vztahu.

Seznam exekutorských úřadu je dostupný na http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru

b) na základě uděleného souhlasu
Zpracovávané osobní údaje jsou předávány na základě smluvního vztahu níže uvedeným společnostem a nemohou být dále poskytnuty další osobě:
 • INTERNET-DATA-SERVICE.CZ s.r.o.
 • realdrazby.cz s.r.o.
 • Multis Uk Limited
 • Juris Real s.r.o.
 • Juris Real Dražby s.r.o.

IV. Informace o zpracovávaných osobních údajích

Informace o zpracovávaných osobních údajích je možné získat:
 1. na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. společnosti JURIS REAL Dražby, a.s., Šrobárova 2100/49, Praha – Vinohrady, 120 00,
 2. nebo do datové schránky na adrese zsi4pxv.

V. Oprava a změna osobních údajů

a) Osobní údaje registrovaných uživatelů (bez účasti v dražbě)

Oprava či změna zpracovaných osobních nepovinných údajů může být provedena
 • V uživatelském rozhraní portálu www.exdrazby.cz (v uživatelském účtu uživatele)
 • Na základě žádosti prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce v článku VIII. 

b) Osobní údaje registrovaných uživatelů – dražitelů (účastníků dražby)

Oprava či změna zpracovaných osobních údajů může být provedena pouze správcem osobních údajů, a to na základě požadavku uživatele zaslaného:
 • prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce uvedenou v článku VIII.
 • Písemně na adresu správce osobních údajů v článku VIII.

U registrace zadá uživatel své uživatelské jméno - emailová adresa, tento údaj je unikátním identifikátorem a nelze jej měnit.

c) Vymazání osobních údajů lze jen v případě, že uživatel se neúčastnil žádné dražby a jeho osobní údaje nejsou zpracovány z právní povinnosti. V opačném případě nelze jeho osobní údaje vymazat.

VI. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely - obchodní sdělení

Uživatel může kdykoliv odvolat souhlas se zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely.
A to způsobem:
 1. V uživatelském rozhraní portálu www.exdrazby.cz
 2. Prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce v článku VIII.
 3. Písemnou žádostí doručenou na adresu správce osobních údajů
Infomační emaily s novými dražbami jsou jako produkt portálu automaticky aktivní. Lze ale i zde stejně odvolat souhlas s zasíláním.

VII. Způsob ochrany Vašich osobních údajů na stránkách www.exdrazby.cz

 1. https protokolem ssl protokol je aktualizován podle všeobecných požadavků na bezpečnost internetu
 2. Hesla jsou ukládaná v zašifrované podobě (nejsou uživatelsky čitelná) Je možná pouze obnova hesla novým vygenerováním, hesla nejsou zasílaná emailem.
 3. Data jsou pro šifrovaným připojením a chráněny ssh a ssl protokoly
 4. Data a kód web s technickými logy je zálohován na zabezpečený server s historií záloh 7 dní a pak v posledních 12 měsících vždy k prvnímu a následně jednou ročně.
 5. Pravidelně ročně provádíme bezpečnostní audit na zabezpečení serveru a webových stránek se zaměněním na:
 • Ochranu proti sql, Javascript a jiným druhům injections
 • Testu zabezpečeni certifikátu a jejich sily
 • Obecným pravidlům ochrany struktury web a aplikaci před zneužitém osobních a jiných údajů

VIII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Petr Jezdinský
Email: jezdinsky@exdrazby.cz
adresa: JURIS REAL Dražby, a.s., Šrobárova 2100/49, Praha - Vinohrady, 12000

IX. Cookie, remarketing a behaviorální cílená reklama

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče, pak ale přestane fungovat některé funkce portálu www.exdrazby.cz a nebude možné se účastnit dražeb.
 • Náš web používá funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (společnost Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google http://www.google.com/settings/ads.
 • Také náš web používá funkci Behaviorální cílenou reklamu společnosti Seznam.cz a.s. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Seznam.cz a.s. http://www.imedia.cz .

JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49, 
130 00 Praha 3 - Vinohrady

Tyto podmínky jsou platné od 7. 9. 2018 0:00:00

Přijmout cookies