Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Podmínky

I. Základní ustanovení 

 1. Tyto Podmínky upravují pravidla používání internetového portálu www.exdrazby.cz uživateli v elektronických dražbách probíhajících na tomto portálu, realizovaných podle ustanovení §16a/b předpisu č. 418/2001 Sb. v aktuálním znění a navazujících právních předpisů a zákonů. Uživatelem se rozumí dražitel, ostatní účastník dražby a uživatel se základní registrací. 
 2. Dražba se řídí dražební vyhláškou a ta určuje její průběh. Dražební vyhláška má vždy přednost před dalšími podmínkami na portálu www.exdrazby.cz. V případě, že ustanovení těchto Podmínek neodpovídají dražební vyhlášce, má přednost znění dražební vyhlášky. Dražební vyhlášku vydávají dražebníci (exekutoři) a ti jsou pořadatelem dražeb.
 3. Elektronických dražeb na portálu www.exdrazby.cz se může zúčastnit právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo fyzická osoba, která je zletilá a způsobilá k právním úkonům, přičemž právnické i fyzické osoby musí splňovat podmínky stanovené dražební vyhláškou, vztahující se ke konkrétní dražbě a podmínky stanovené příslušnými zákony České republiky.
 4. Podmínkou účasti na elektronické dražbě provozované na portálu www.exdrazby.cz je registrace uživatele na portále www.exdrazby.cz a zřízení uživatelského účtu. Při registraci je uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami a při odeslání registračního formuláře potvrdit, že s těmito Podmínkami souhlasí a zavazuje se jimi řídit. Odesláním registračního formuláře zároveň uživatel souhlasí se způsobem zpracování a ochrany osobních osobních údajů na portále www.exdrazby.cz.  Podmínky ochrany osobních údajů zde Při registraci je uživatel dále požádán o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zasílání informačních emailů a obchodních sdělení. Bližší informace k takto udělenému souhlasu i k jeho odvolání jsou specifikovány v Podmínkách ochrany osobních údajů, zdeDražitel a ostatní účastník dražby je povinen si prostudovat dražební vyhlášku a doložením svojí totožnosti a složením dražební jistoty dražitel dává na vědomí, že se seznámil se zněním dražební vyhlášky.
 5. Provozovatel portálu je oprávněn Podmínky portálu změnit bez předchozího upozornění, a to se souhlasem nebo bez souhlasu registrovaných uživatelů (dražitelů, ostatních účastníků dražby, základně registrovaných). Podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na portálu www.exdrazby.cz a jejich změna nebude mí vliv na již probíhající dražby. 
 6. Provozovatelem portálu www.exdrazby.cz je JURIS REAL Dražby, a.s., IČ: 24140384 se sídlem Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B 17354 (dále jen Společnost).

II. Pojmy
 
 1. Dražební portál - jsou internetové stránky, na kterých jsou uveřejňovány informace, týkající se dražeb, a kde probíhají elektronické dražby.
 2. Server - je technické zařízení, na kterém běží internetová aplikace portálu.
 3. Stroj dražitele (ostatního účastníka, základní registrace) – je počítač, tablet, či jiné zařízení, prostřednictvím kterého se připojí k portálu www.exdrazby.cz .
 4. Dražebník  - je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění. Pro portál www.exdrazby.cz je myšleno exekutor.
 5. Dražitel - je registrovaný uživatel, který splnil podmínky pro účast v elektronické dražbě tím, že je přihlášen k probíhající dražbě, má ověřenou totožnost a složil dražební jistotu a u kterého zároveň nejsou dány překážky, vylučující účast v elektronické dražbě.
 6. Uživatel se základní registrací - je registrovaný uživatel, který může využívat portál www.exdrazby.cz pro získávání informací o dražbách, pro sledování konkrétní dražby na svém uživatelském účtu a přihlášení se k odběru informačních emailů.
 7. Ostatní účastník dražby - je registrovaný uživatel, který může využívat portál www.exdrazby.cz stejně jako uživatel se základní registrací, navíc po ověření totožnosti může sledovat průběh dražby a podávat námitky, nikoliv však činit podání/příhozy. Může jím být oprávněný, povinný, manžel/ka povinného, atd. - viz §3 zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách ve znění pozdějších předpisů.
 8. Dražba – je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby.  Elektronická dražba probíhá na portálu www.exdrazby.cz za účasti ověřených dražitelů na dálku, kteří činí příhozy/podání dle podmínek, v čase a způsobem stanovenými v dražební vyhlášce. Příklepem exekutora přejde vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby na dražitele s nejvyšším podáním za splnění všech stanovených podmínek. Na základě rozhodnutí dražebníka (exekutora) může být dražba před zahájením ukončena (zrušena) či odročena.
 9. Podání – je  nabídka dražitele, učiněná v průběhu elektronické dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz (stanoven v dražební vyhlášce a uveden v detailu dražby), není-li stanoveno jinak. Podáním se rozumí celková nabízená cena.
 10. Příhoz - je rozdíl mezi novou nabídkou ceny (podáním) a dosavadní nejvyšší nabídkou (posledním podáním). Jeho minimální výše je stanovena v dražební vyhlášce a v detailu dražby. První příhoz může být 0 Kč, jako potvrzení vyvolávací ceny. Každý další příhoz navyšuje předešlou cenu (podání), tedy příhoz je částka, o kterou je navýšeno předešlé podání.

III. Další podmínky (registrace, dražba, informace)

 1. U registrace zadá uživatel své uživatelské jméno (emailová adresa) a zvolí si heslo pro přístup na portál www.exdrazby.cz jako unikátní identifikátor. Uživatel je povinen chránit heslo před jeho možným zneužitím.
 2. Z bezpečnostních důvodů může být registrovaný a využívat portál www.exdrazby.cz z jednoho stroje (počítač, tablet, apod.) pouze jeden dražitel, základně registrovaný nebo ostatní účastník dražby. Rovněž může být dražitel, základně registrovaný nebo ostatní účastník dražby registrován pouze s jednou emailovou adresou.
 3. Pro účast v dražbě je nutné před zahájením dražby v termínech a způsobem daným dražební vyhláškou přihlásit se k dražbě, doložit svou totožnost a je-li to vyžadováno - složit dražební jistotu. O splnění těchto podmínek je dražitel informován na svém uživatelském účtu. Pokud nejsou všechny podmínky včas (před zahájením dražby) splněny, účast v dražbě není možná.
 4. V průběhu dražby, od okamžiku zahájení dražby, jenž je stanoven v dražební vyhlášce a uveden v deailu  dražby, až do skončení dražby, může dražitel přihazovat a tím činit svá podání. Dražitelé jsou svými podáními (příhozy) vázáni, učiněné podání (příhoz) nelze vzít zpět. Pro potvrzení nejnižšího podání může být obvykle příhoz ve výši 0 Kč, další příhoz je ve stanovené minimální výši (minimální příhoz), vyjma příhozu dražitele s předkupním právem, který může nabízené podání pouze dorovnávat příhozem 0 Kč. Rovněž to platí u dražitelů v případě, že exekutor akceptuje stejné podání a následně rozhodne o vydražiteli losováním. Dražební vyhláška může stanovit tyto podmínky dražby jinak, jelikož výši prvního příhozu, výše minimálního příhozu, předkupní právo a losování je upraveno v dražební vyhlášce každé konkrétní dražby.
 5. V průběhu dražby je dražitel povinen aktualizovat webovou stránku dražby kliknutím na odkaz “Obnovit seznam příhozů”, aby měl k dispozici aktuální výši podání a příhozu, jakožto i stav dražby. V případě, že bude příhoz/podání učiněn v posledních 5 minutách stanoveného trvání dražby, stanovený čas konce dražby se automaticky prodlužuje o 5 min. od okamžiku posledního učiněného podání a tento krok se opakuje, pokud neuplyne  5 min. bez učinění dalšího podání. Časový limit, zbývající do ukončení dražby, je zobrazen na detailu dražby.
 6. Čas serveru – čas portálu je rozhodující pro přiznání příhozu/podání v dražbě. Nemusí souhlasit s časem dražitele, ve kterém podal dražitel příhoz/podání na svém stroji (počítači, tabletu, atd.). Čas, který zaznamená portál  (server) je jediný čas, který lze v dražbě uznat. Společnost negarantuje rychlost připojení jednotlivých registrovaných uživatelů, ani rychlost reakce kliku zobrazeného na počítači dražitele a jeho promítnutí do systému elektronických dražeb a konkrétní dražby, jíž se dražitel účastní. Společnost neodpovídá za výpadky či omezení dostupnosti telekomunikační sítě, sítě elektronických komunikací (internet), jejichž prostřednictvím se uskutečňuje přenos dat, za rychlost přenosu dat a její případné snížení, za spolehlivost a funkčnost sítě elektronických komunikací a za chyby vzniklé v důsledku poruch či ztrát při přenosu dat, a to jak na straně dražitele (a registrovaného uživatele), tak na straně Společnosti.
 7. Po skončení dražby může dražitel nebo ostatní účastník dražby, je-li mu to umožněno zněním příslušné dražební vyhlášky, podat námitku, a to v termínu a způsobem, který je dražební vyhláškou definován.. Pokud je povoleno u dražby podávat námitky elektronicky, lze tak učinit odesláním formuláře na webové stránce dražby. Námitka je posílána přímo dražebníkovi, tj. příslušnému exekutorovi a o akceptaci námitky rozhoduje výhradně exekutor. O zveřejnění vydražitele, o zaplacení nejvyššího podání (výsledné ceny) a o vrácení dražební jistoty dražitelům rozhoduje rovněž exekutor.
 8. Osoba, která se jakýmkoliv způsobem bude pokoušet ovlivnit dražbu - například nátlakem, pokusem o získávání nedovolených informací o dražbě, či jinak, bere na vědomí, že o ní bude veden záznam, který bude sloužit pro potřeby dražebních portálů a dražebníků. Společnost upozorňuje uživatele systému elektronických dražeb, že jakékoli zneužití tohoto systému může být posuzováno jako trestný čin. Společnost dále upozorňuje, že nenese odpovědnost za jednání uživatelů portálu www.exdrazby.cz.
 9. Na portálu www.exdrazby.cz nebudou sdělovány účastníkům dražeb, ani jiným dotazovatelům (telefonicky/mailem/osobně) citlivé informace, týkající se dražby, například počet dražitelů, osobní údaje dražitelů (a ostatních registrovaných uživatelů), zda byla a kým podána námitka, apod.
 10. Platnost prokázání totožnosti konvertovaným dokladem platí obvykle 1 rok jestli není uvedeno jinak v dražební vyhlášce.
 11. Bližší informace k jednotlivým postupům týkajících se registrace, účasti v dražbě, dokládání totožnosti atd. jsou uvedeny v Nápovědě zde

Tyto podmínky jsou platné od 7. 9. 2018 0:00:00

 

Přijmout cookies