Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rekreační chata v obci Příštpo, okres Třebíč - podíl 1/3

40 667,-Kč

Vloženo: 10.6.2020 10:31 | Číslo dražby: 55095

Dražba začala 22.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 22.07.2020 11:30:38
Stav dražby:
Číslo jednací:
Kraj:
Okres:
Město:
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Doba pro dražitele s před. právem:
2 dny

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražbyMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ideální 1/3 k:
- budova (rod. rekr.) č.e. 2 na pozemku p.č. st. 164,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 424 pro obec a k.ú. Příštpo.

2. Oznámení

Do dražby se přihlásili spoluvlastníci manželé Mgr. Marek Waldhans a Mgr. Veronika Waldhansová.Zúčastní li se spoluvlastníci povinného dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se jim příklep
(§ 338 odst. 3 z.č. 99/1963 Sb.,občanský soudní řád)

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 10:00:520,-Kč10 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 10:54:202 000,-Kč12 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 10:55:480,-Kč12 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 10:56:532 000,-Kč14 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 10:57:030,-Kč14 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 10:59:492 000,-Kč16 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:00:000,-Kč16 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:00:532 000,-Kč18 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:01:040,-Kč18 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:04:222 000,-Kč20 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:04:320,-Kč20 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:05:502 000,-Kč22 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:06:200,-Kč22 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:08:242 000,-Kč24 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:08:580,-Kč24 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:11:402 000,-Kč26 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:12:270,-Kč26 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:13:512 000,-Kč28 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:14:160,-Kč28 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:15:242 000,-Kč30 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:15:400,-Kč30 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:18:232 000,-Kč32 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:18:390,-Kč32 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:21:492 000,-Kč34 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:22:090,-Kč34 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:23:222 000,-Kč36 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:23:522 000,-Kč38 667,-Kč
Dražitel č.29835722.07.2020 11:25:202 000,-Kč40 667,-Kč
Dražitel č.294638 (spoluvlastník)22.07.2020 11:25:370,-Kč40 667,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu042 EX 1258/16- 83

U s n e s e n í

Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč pověřený exekucí podle exekučního titulu - platební rozkaz č. j. 21 C 245/2015-18, který vydal Okresní soud v Třebíči dne 07.12.2015, na základě pověření č.j. 13 EXE 672/2016-15, ze dne 29.08.2016, které vydal Okresní soud v Třebíči, ve_věci oprávněného: Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Spojenců 876 a 1039, se sídlem Spojenců 876, 674 01 Třebíč, IČ: 27678172, zast. JUDr. Zdeňkou Vochyánovou - advokátkou, Nerudova 1190/3, 674 01 Třebíč, proti povinnému: Finda Pavel, nar. 12.2.1970, bytem Spojenců 876, 674 01 Třebíč, k uspokojení pohledávky oprávněného s příslušenstvím, jakož i k úhradě nákladů
Exekuce, rozhodl

t a k t o :

I. Soudní exekutor uděluje vydražitelům: č. 294638 příklep na vydražený spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 nemovité věci do společného jmění manželů:
- budova (rod. rekr.) č.e. 2 na pozemku p.č. st. 164,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 424 pro obec a k.ú. Příštpo, za nejvyšší podání 40.667,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc šest set šedesát sedm korun českých).

II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 5.000,- Kč.

III. Soudní exekutor ukládá povinnému, aby vydraženou nemovitou věc vyklidil nejpozději do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.

III. Předražek se určuje částkou alespoň 50.834,- Kč (slovy: padesát tisíc osm set třicet čtyři korun českých).


Odůvodnění:

Při elektronické dražbě spoluvlastnického podílu k nemovité věci uvedené ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 22.7.2020 konané prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz učinil vydražitelé č. 294638, kteří jsou spoluvlastníky, shodné nejvyšší podání s jiným dražitelem.
Proto byl podle podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. a § 338 odst. 3 o.s.ř. vydražitelům udělen příklep do společného jmění manželů a podle ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovena lhůta k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně, pobočka Jihlava prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).

Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 125816. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2 o.s.ř.).


V Třebíči dne 22.7.2020
JUDr. Ivana Kozáková

soudní exekutor


Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.07.2020 v 11:30:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.294638 - Marek Waldhans - Kamenná Čtvrť 708/123, Brno, 639 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 40 667,-Kč

Zveřejněno dne 22.07.2020 v 11:30:38

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.