Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky v Přerově - podíl 1/4

181 334,-Kč

Vloženo: 10.6.2020 14:49 | Číslo dražby: 55100

Dražba začala 23.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 23.07.2020 11:01:15
Stav dražby:
Číslo jednací:
Kraj:
Okres:
Město:
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Doba pro dražitele s před. právem:
2 dny

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražbyMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/4 k:
- pozemek p.č. 5875/9 (ostatní plocha) o výměře 25 m2
- pozemek p.č. 5875/78 (orná půda) o výměře 1787 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov na listu vlastnictví č. 4941 pro obec a k.ú. Přerov.

2. Oznámení

Předkupní právo ani výhrada zpětné koupě prokázány nebyly.

3. OznámeníOznámeno, že věcná břemena, výměnky a nájemní pachtovní či předkupní práva váznoucí na nemovité věci, nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29835823.07.2020 10:56:150,-Kč181 334,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu042 EX 1498/19- 95

U s n e s e n í

Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč pověřený exekucí podle exekučního titulu - výkaz nedoplatků č. j. 8341900882, který vydal Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR- ÚP Znojmo dne 09.07.2019, na základě pověření č.j. 16 EXE 1721/2019-12, ze dne 08.11.2019, které vydal Okresní soud ve Znojmě, ve_věci oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:41197518, proti povinnému: Čuván Lubomír, nar. 28.6.1962, bytem Hlavní 491/71, 669 04 Znojmo - Přímětice, k uspokojení pohledávky oprávněného s příslušenstvím, jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl

t a k t o :


I. Vydražiteli: č. 298358 se uděluje příklep na vydražený spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/4 k:
- pozemek p.č. 5875/9 (ostatní plocha) o výměře 25 m2
- pozemek p.č. 5875/78 (orná půda) o výměře 1787 m2,
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov na listu vlastnictví č. 4941 pro obec a k.ú. Přerov, za nejvyšší podání 181.334,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát jedna tisíc tři sta třicet čtyři korun českých).

II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 60.000,- Kč.

III. Předražek se určuje částkou alespoň 226.668,- Kč (slovy: dvě stě dvacet šest tisíc šest set šedesát osm korun českých).Odůvodnění:

Při elektronické dražbě spoluvlastnického podílu k nemovitým věcem uvedeným ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 23.7.2020 učinil vydražitel č. 298358 nejvyšší podání.
Proto soudní exekutor podle podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí v rozsahu vydraženého spoluvlastnického podílu, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitých věcí, abylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně, pobočka Jihlava prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).

Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitou věc chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 149819. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2 o.s.ř.).


V Třebíči dne 23.7.2020
JUDr. Ivana Kozáková

soudní exekutor

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.07.2020 v 11:01:15

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.298358 - Tomáš Halámek - Preslova 398/50, Brno, 602 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 181 334,-Kč

Zveřejněno dne 23.07.2020 v 11:01:15

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.