Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům v obci Kravsko, okres Znojmo

724 000,-Kč

Vloženo: 22.6.2020 14:50 | Číslo dražby: 55204

Dražba začala 21.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 21.07.2020 11:27:51
Stav dražby:
Číslo jednací:
Kraj:
Okres:
Město:
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Doba pro dražitele s před. právem:
3 dny

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražbyMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

- pozemek p.č. st. 78 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 282 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 47, která stojí na pozemku p.č.
st. 78
- pozemek p.č. st. 291 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18 m2,
jehož součástí je stavba (garáž) bez č.p./č.e., která stojí na pozemku
p.č. st. 291
- pozemek p.č. 69/1 (zahrada) o výměře 22 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 256 pro obec a k.ú. Kravsko

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29744921.07.2020 10:00:350,-Kč293 333,-Kč
Dražitel č.29821821.07.2020 10:03:222 000,-Kč295 333,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 10:03:462 000,-Kč297 333,-Kč
Dražitel č.29606721.07.2020 10:04:192 000,-Kč299 333,-Kč
Dražitel č.29606721.07.2020 10:05:592 000,-Kč301 333,-Kč
Dražitel č.29821821.07.2020 10:06:422 000,-Kč303 333,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:07:022 667,-Kč306 000,-Kč
Dražitel č.29821821.07.2020 10:07:512 222,-Kč308 222,-Kč
Dražitel č.29711821.07.2020 10:08:222 000,-Kč310 222,-Kč
Dražitel č.29821821.07.2020 10:09:202 000,-Kč312 222,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:11:2850 000,-Kč362 222,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 10:14:332 000,-Kč364 222,-Kč
Dražitel č.29711821.07.2020 10:15:082 000,-Kč366 222,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:17:3533 778,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.29711821.07.2020 10:18:122 000,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.29606721.07.2020 10:21:322 000,-Kč404 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 10:24:102 000,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:24:5544 000,-Kč450 000,-Kč
Dražitel č.29711821.07.2020 10:29:152 000,-Kč452 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:31:5948 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.29711821.07.2020 10:35:462 000,-Kč502 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 10:35:572 000,-Kč504 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:38:3546 000,-Kč550 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 10:40:522 000,-Kč552 000,-Kč
Dražitel č.29711821.07.2020 10:46:562 000,-Kč554 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:47:3546 000,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 10:48:322 000,-Kč602 000,-Kč
Dražitel č.29711821.07.2020 10:53:452 000,-Kč604 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:55:1846 000,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 10:56:382 000,-Kč652 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:57:562 000,-Kč654 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 10:58:202 000,-Kč656 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 10:59:5544 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 11:00:402 000,-Kč702 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 11:02:132 000,-Kč704 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 11:02:582 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 11:03:322 000,-Kč708 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 11:08:242 000,-Kč710 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 11:12:372 000,-Kč712 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 11:12:502 000,-Kč714 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 11:16:502 000,-Kč716 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 11:17:142 000,-Kč718 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 11:19:092 000,-Kč720 000,-Kč
Dražitel č.29702721.07.2020 11:19:312 000,-Kč722 000,-Kč
Dražitel č.29744921.07.2020 11:22:512 000,-Kč724 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu042 EX 4 DR/20-17

U s n e s e n í


Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené dne 15.6.2020 v souladu s ustanovením § 232 odst. 1, písm.d) z.č. 292/2013 Sb. a § 76 odst. 2 z.č. 120/2001 Sb. s Mgr. Ondřejem Stupkou, notářem se sídlem v Třebíči, Karlovo náměstí 132/6, 674 01 Třebíč, ustanoveným soudním komisařem ve věci likvidace pozůstalosti po zůstavitelce Vlastě Pánkové, nar. 29.12.1959, posledně bytem L. Pokorného 54/23, 674 01 Třebíč, zemřelé dne 16.8.2018, nařízené usnesením Okresního soudu v Třebíči č.j. 19 D 993/2018-520 ze dne 22.1.2020, které nabylo právní moci dne 19.2.2020, rozhodl v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 69 z.ř. 120/2001 Sb. (e.ř.) a dle § 336 j z.č. 99/1963 Sb. (o.s.ř.)

t a k t o :

I. Vydražiteli: č. 297449 se uděluje příklep na vydražené nemovité věci:
- pozemek p.č. st. 78 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 282 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 47, která stojí na pozemku p.č. st. 78
- pozemek p.č. st. 291 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18 m2,
jehož součástí je stavba (garáž) bez č.p./č.e., která stojí na pozemku p.č. st. 291
- pozemek p.č. 69/1 (zahrada) o výměře 22 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 256 pro obec a k.ú. Kravsko, za nejvyšší podání 724.000,- Kč (slovy: sedm set dvacet čtyři tisíc korun českých).

II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 75.000,- Kč.

III. Předražek se určuje částkou alespoň 905.000,- Kč (slovy: devět set pět tisíc korun českých).

Odůvodnění:

Při elektronické dražbě nemovitých věcí uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 21.7.2020 učinil vydražitel č. 297449 nejvyšší podání.
Proto soudní exekutor podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně, pobočka Jihlava prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).
Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 4444. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2 o.s.ř.).


V Třebíči dne 21.7.2020JUDr. Ivana Kozáková

soudní exekutor

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.07.2020 v 11:27:51

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.297449 - Radim Šefčík - Kravsko 188, Kravsko, 571 51
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 724 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.07.2020 v 11:27:51

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.