Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům v Jaroměřicích nad Rokytnou - podíl 1/4

110 000,-Kč

Vloženo: 22.6.2020 15:38 | Číslo dražby: 55207

Dražba začala 23.07.2020 10:00:00 Dražba skončila 23.07.2020 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 00004 / 20 - 5
Počáteční cena:
110 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
165 000,-Kč
Dražební jistota:
35 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Jaroměřice nad Rokytnou
Podíl:
1/4
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka

Popis předmětu dražbyMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/4 k:
- pozemek p.č. st. 2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 198 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 498, která stojí na pozemku p.č.
st. 2
- pozemek p.č. 93/3 (zahrada) o výměře 192 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště
Třebíč na listu vlastnictví č. 965 pro obec a k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.29822523.07.2020 10:02:180,-Kč110 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu042 EX 4 DR/20- 21

U s n e s e n í


Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené dne 15.6.2020 v souladu s ustanovením § 232 odst. 1, písm.d) z.č. 292/2013 Sb. a § 76 odst. 2 z.č. 120/2001 Sb. s Mgr. Ondřejem Stupkou, notářem se sídlem v Třebíči, Karlovo náměstí 132/6, 674 01 Třebíč, ustanoveným soudním komisařem ve věci likvidace pozůstalosti po zůstavitelce Vlastě Pánkové, nar. 29.12.1959, posledně bytem L. Pokorného 54/23, 674 01 Třebíč, zemřelé dne 16.8.2018, nařízené usnesením Okresního soudu v Třebíči č.j. 19 D 993/2018-520 ze dne 22.1.2020, které nabylo právní moci dne 19.2.2020, rozhodl v souladu s ust. § 69 z.č. 120/2001 Sb. (e.ř.) a dle § 336 j z.č. 99/1963 Sb. (o.s.ř.)

t a k t o :

I. Vydražiteli: č. 298225 se uděluje příklep na vydražený spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/4 k:
- pozemek p.č. st. 2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 198 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 498, která stojí na pozemku p.č. st. 2
- pozemek p.č. 93/3 (zahrada) o výměře 192 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 965 pro obec a k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou, za nejvyšší podání 110.000,- Kč (slovy: jedno sto deset tisíc korun českých).

II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 35.000,- Kč.

III. Předražek se určuje částkou alespoň 137.500,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc pět set korun českých).

Odůvodnění:

Při elektronické dražbě spoluvlastnického podílu k nemovitým věcem uvedeným ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 23.7.2020 učinil vydražitel č. 298225 nejvyšší podání.
Proto soudní exekutor podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí v rozsahu vydraženého spoluvlastnického podílu, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně, pobočka Jihlava prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).
Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 3333. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2 o.s.ř.).


V Třebíči dne 23.7.2020JUDr. Ivana Kozáková

soudní exekutor


Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 23.07.2020 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.298225 - MI estate s.r.o. - Roháčova 188/37, Praha, 130 00
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 110 000,-Kč

Zveřejněno dne 23.07.2020 v 11:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.