Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu




ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům 5 bytových jednotek + komerční prostor, Olomouc - Nová Ulice, podíl 1/2

6 120 000,-Kč

Vloženo: 16.7.2020 15:24 | Číslo dražby: 55388

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
207 EX 01853 / 06 - 932
Cena stanovena znalcem:
6 120 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
Město:
Olomouc
Podíl:
1/2
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
patrový
Počet podlaží:
3
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 528 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 432 Nová Ulice, způsob využití: rod.dům, včetně příslušenství, vše v kat. území Nová Ulice, obec Olomouc.

Jedná se o řadovou, vnitřní, patrovou budovu. Budova má 3 nadzemní podlaží, obytné podkroví a půdu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající spíše podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Součástí střechy je vikýř a komín. Na střeše jsou žlaby a svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná dvojitá, opatřena parapety. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné plné dvoukřídlé. V 1. NP domu se nachází komerční prostor - lezecké centrum. Dle databáze RÚIAN se v budově nachází 5 bytových jednotek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Informace o přípojkách byly převzaty z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 528, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 319 m2, je z větší části zastavěn plochou pod domem č.p. 432. Zbylou část tvoří dvorek.

Druhý spoluvlastnický podíl id. 1/2 výše specifikovaných nemovitých věcí ve vlastnictví Ing. Miloše Chládka (vedený u soudního exekutora v řízení na návrh osoby oprávněné pod zn. 207 EXD 6/2018) bude dražen souběžně 16. 09. 2020 od 9:00 hodin na adrese internetového dražebního portálu www.exdrazby.cz ( pod č. j. 207 EX 00006 / 18 – 12 ).


Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies