Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

Pozemek v obci Plchovice, k.ú. Plchovice, okres Ústí n. Orlicí a pozemek v obci Čermná n. Orlicí, k.ú. Malá Čermná, okres Rychnov nad Kněžnou

78 000,-Kč

Vloženo: 14.5.2021 14:21 | Číslo dražby: 58027

Dražba začala 15.06.2021 13:00:00 Dražba skončila 15.06.2021 13:48:51
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
206 EX 02242 / 14 - 212
Počáteční cena:
63 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
95 000,-Kč
Dražební jistota:
7 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Ústí nad Orlicí
Město:
Plchovice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, v právní věci oprávněného – LAŽAN Michael, Mánesova 1723/70, 120 00 Praha – Vinohrady, nar. 11.8.1978, proti povinnému KLÁT Jan, Táboritská 1084/15, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 65442342, nar. 26.11.1977, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce 206 EX 2242/14-212.

Výše jistoty byla dražební vyhláškou č.j. 206 EX 2242/14-212 stanovena částkou 7.000,- Kč.
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nejpozději před zahájením dražebního jednání nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený u České spořitelny, a.s. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na tento účet také došla. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V.S. 1402242212, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ dražitele.

Pozemek parc. č. 207/101 v k.ú. Plchovice je využíván k zemědělským účelům jako orná půda. Jedná se o rovinatý pozemek, který společně se sousedními pozemky tvoří širší lán polností. Dle LPIS je pozemek obhospodařován spol. Eco-modus s.r.o. Dle katalogu BPEJ se jedná o málo produkční půdu. Výměra pozemku činí 2.945 m2.

Pozemek parc. č. 3153 v k.ú. Malá Čermná tvoří malý remízek oddělující pole. Pozemek není zemědělsky využíván. Jeho výměra tvoří 751 m2.

Celková výměra pozemků činí 3.696 m2.

Pozemky se nachází v oblasti Přírodního parku Orlice.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
Praha 4
142 00
tel: 773 298 771
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Seznam přihlášených věřitelů

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34247415.06.2021 13:02:560,-Kč63 333,-Kč
Dražitel č.34662415.06.2021 13:07:371 000,-Kč64 333,-Kč
Dražitel č.34630015.06.2021 13:14:341 000,-Kč65 333,-Kč
Dražitel č.34662415.06.2021 13:21:091 000,-Kč66 333,-Kč
Dražitel č.34247415.06.2021 13:28:161 667,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.34662415.06.2021 13:28:401 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.34621015.06.2021 13:31:401 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.34662415.06.2021 13:33:051 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.34621015.06.2021 13:34:431 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.34662415.06.2021 13:35:303 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.34621015.06.2021 13:36:571 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.34247415.06.2021 13:41:361 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.34621015.06.2021 13:43:511 000,-Kč78 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.06.2021 v 13:48:51

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.346210
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 78 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.06.2021 v 13:48:51

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.