Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky

id 1/3 orné půdy v obci Mistřice

10 000,-Kč

Vloženo: 20.5.2021 17:35 | Číslo dražby: 58076

Dražba začala 16.06.2021 09:00:00 Dražba skončila 16.06.2021 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
009 EX 02876 / 13 - 198
Počáteční cena:
6 267,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
9 400,-Kč
Dražební jistota:
4 500,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Mistřice
Podíl:
1/3
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Jedná se o zemědělské pozemky mimo zastavěnou část obce Mistřice, sloučené do lánů v přírodním parku Prakšická vrchovina nedaleko cyklostezek.
Od 9:30 se koná dražba další id 1/3 téhož pozemku pod č.j. 009 ED 3/20-12.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 2876/13 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ
41197518 proti povinnému: proti povinnému: MILOŠ MALINA, Husova 165/5, 60200, Brno, nar.16.05.1947, IČ 11473371 ve výši 58 716,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

id. 1/3 pozemků p.č. 2550 ostatní plocha, p.č. 2581/6 orná půda a p.č. 2581/67 orná půda, to ve
spoluvlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, pro obec Mistřice a kat. území Mistřice I na LV č. 554

2. Rozhodnutí a oznámení dle ustanovení §336i odst. 2 o.s.ř.

Vyhlašuje se toto usnesení, proti němuž není odvolání přípustné:

I. Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

II. Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné další věcné břemeno, výměnek anebo nájemní, pachtovní či předkupní právo, které by vázlo na dražených nemovitých věcech a nebylo o něm dosud rozhodnuto.

3. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Do zahájení dražebního jednání nebylo zjištěno, že by proti povinnému byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v režimu právní úpravy dle zákona č. 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.34664516.06.2021 09:00:460,-Kč6 267,-Kč
Dražitel č.34699916.06.2021 09:08:291 000,-Kč7 267,-Kč
Dražitel č.34525016.06.2021 09:17:521 733,-Kč9 000,-Kč
Dražitel č.34699916.06.2021 09:21:151 000,-Kč10 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Výsledek dražebního jednání

Soudní exekutor udělil dražiteli č. 346999 příklep na vydražených nemovitých věcech za nejvyšší podání 10 000 Kč.
Usnesení o příklepu bude vyhotoveno a doručeno účastníkům mimo elektronické dražební jednání v souladu s ust. § 336k o.s.ř. a ust. § 16 odst. 6 vyhlášky č. 418/2001 Sb.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 16.06.2021 v 09:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.346999
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 10 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.06.2021 v 09:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.