Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Komerční objekt, Habartice u Frýdlantu, podíl 1/2

332 000,-Kč

Vloženo: 23.8.2021 14:36 | Číslo dražby: 58792

Dražba začala 20.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 20.10.2021 10:06:45
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 04442 / 06 - 150
Počáteční cena:
330 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
660 000,-Kč
Dražební jistota:
110 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Habartice
GPS souradnice:
51.020424381, 15.062269392
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 29 Habartice, způsob využití: obč. vybavení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 26 (zahrada) vše v kat. území Habartice u Frýdlantu, obec Habartice.

Jedná se o samostatně stojící stavbu se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva (cihla, kámen). Fasáda objektu není zateplená. Stavba je částečně podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavba je opatřena komíny. Okna objektu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné, plné. K objektu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 8 stojí stavba občanského vybavení č.p. 29. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1300 m2. Pozemek parc. č. 26 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 8 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 337 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a studna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 808/1, který je ve vlastnickém právu obce Habartice.

Druhý spoluvlastnický podíl id. ½ výše specifikovaných nemovitých věcí ve vlastnictví Romana Maryška (vedený u soudního exekutora ve věci sp.zn. 207 EXD 1/2020 prodeje nemovitých věcí na návrh osoby oprávněné) bude dražen souběžně dne 20. 10. 2021 od 9:00 hodin na adrese internetového dražebního portálu www.exdrazby.cz ( pod č.j. 207 EX 00001 / 20 - 7 ).


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36251920.10.2021 09:10:090,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.36242420.10.2021 09:58:591 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.36251920.10.2021 10:01:451 000,-Kč332 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2021 v 10:06:45

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362519
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 332 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2021 v 10:06:45


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 24 hodin, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.