Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Komerční objekt, Habartice u Frýdlantu, podíl 1/2

335 000,-Kč

Vloženo: 23.8.2021 14:41 | Číslo dražby: 58793

Dražba začala 20.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 20.10.2021 10:06:26
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
207 EX 00001 / 20 - 7
Počáteční cena:
300 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
660 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Liberec
Město:
Habartice
GPS souradnice:
51.020424381, 15.062269392
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Nezajišťujeme

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 8 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 29 Habartice, způsob využití: obč. vybavení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 26 (zahrada) vše v kat. území Habartice u Frýdlantu, obec Habartice.

Jedná se o samostatně stojící stavbu se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je ze smíšeného zdiva (cihla, kámen). Fasáda objektu není zateplená. Stavba je částečně podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha stavba je opatřena komíny. Okna objektu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře jsou dřevěné, plné. K objektu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 8 stojí stavba občanského vybavení č.p. 29. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 1300 m2. Pozemek parc. č. 26 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 8 a tvoří s ním jeden funkční celek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 337 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a studna. Pozemky jsou jako celek přístupné přes pozemek parc. č. 808/1, který je ve vlastnickém právu obce Habartice.

Druhý spoluvlastnický podíl id. ½ výše specifikovaných nemovitých věcí ve vlastnictví Pavla Černého (vedený u soudního exekutora ve věci exekuce sp.zn. 207 EX 4442/06) bude dražen souběžně dne 20. 10. 2021 od 9:00 hodin na adrese internetového dražebního portálu www.exdrazby.cz ( pod č.j. 207 EX 04442 / 06 - 150 ).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

JUDr. Jana Jarková
Exekutorský úřad Zlín
2. května 2384
Zlín
76001
tel: 727881101
email: zde
dat. schránka: xcz8zvx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Oznámení

Na dražených nemovitých věcech nebyla zjištěna žádná nová nájemní práva, pachtovní práva, výměnky, věcná břemena, neuvedená v dražební vyhlášce.

Dle ustanovení § 336i odst. 1 o.s.ř. soudní exekutor oznamuje, že k tomuto okamžiku nebylo zjištěno nic o tom, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaných nemovitých věcí z exekuce podle § 267 o.s.ř.

Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36244620.10.2021 09:01:060,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.36252020.10.2021 09:10:041 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.36244620.10.2021 09:30:221 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.36252020.10.2021 09:37:221 000,-Kč303 000,-Kč
Dražitel č.36244620.10.2021 09:37:491 000,-Kč304 000,-Kč
Dražitel č.36242320.10.2021 09:40:111 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.36244620.10.2021 09:41:1325 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.36252020.10.2021 09:43:131 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.36244620.10.2021 09:47:311 000,-Kč332 000,-Kč
Dražitel č.36252020.10.2021 09:49:031 000,-Kč333 000,-Kč
Dražitel č.36127120.10.2021 09:57:481 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.36252020.10.2021 10:01:261 000,-Kč335 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu vydražiteli

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2021 v 10:06:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.362520
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 335 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2021 v 10:06:26

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.