Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Zemědělské objekty

Zemědělský objekt, Domanín, podíl 1/2

50 000,-Kč

Vloženo: 20.9.2021 8:54 | Číslo dražby: 58970

Dražba začala 21.10.2021 09:00:00 Dražba skončila 21.10.2021 10:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
007 EX 06416 / 13 - 84A
Počáteční cena:
50 000,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
75 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Domanín
GPS souradnice:
49.001734048, 17.290002445
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
A) spoluvlastnický podíl id. 1/2 k
- pozemek parcelní číslo 590, o výměře 52m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba,způsob využití zem.used, bez čp./če.,
- pozemek parcelní číslo 591, o výměře 77m2, druh pozemku zahrada,
To vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrální pracoviště Kyjov (Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj), pro obec Domanín, katastrální území Domanín, na listu vlastnictví č. 1061 a jejich příslušenství – dřevěné přístřešky stojící na sousedních pozemcích;

Zemědělský objekt bez čp/če – stodola je umístěn poblíž obytné zástavby v okrajové části zastavěného území obce Domanín, jako volně stojící. Přístup a příjezd k objektu je po ne zpevněné, zatravněné ploše od veřejné komunikace. V místě je sice možnost napojení na IS, sítě však nejsou přivedeny do příznivé vzdálenosti k objektu. Objekt není napojen ani na veřejný rozvod elektro. Vstup je přes vjezdová, dřevěná, svlaková vrata Objekt je přízemní, nepodsklepený, má sedlovou střechu bez stropu. Je obdélníkového půdorysného tvaru a interiér tvoří jeden prostor.
Stěny domu jsou ze smíšeného cihelného, páleného i nepáleného zdiva a kamene bez povrchových úprav. Střechu tvoří dřevěný krov,
krytina je tašková, pálená. Klempířské výrobky chybí. Objekt je bez oken. Podlaha je hliněná. Stáří objektu se odhaduje na více než 80 let.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Hodonín
Mgr. Kamil Brančík
Sadová 15
Hodonín
695 01
tel: 518 346 669
email: zde
dat. schránka: wbjg785 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.360745 (spoluvlastník)21.10.2021 09:22:500,-Kč50 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.10.2021 v 10:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.360745
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 50 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.10.2021 v 10:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.