Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky v obci Příbor, k.ú. Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín

181 333,-Kč

Vloženo: 21.10.2021 10:11 | Číslo dražby: 59196

Dražba začala 30.11.2021 13:00:00 Dražba skončila 30.11.2021 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
206 EX 04930 / 08 - 136
Počáteční cena:
181 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
272 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Příbor
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, v právní věci oprávněného Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha –
Libeň, IČ: 00006963, proti povinnému DOUBRAVOVÁ Olga, Bubenečská 284/12, 160 00 Praha –
Dejvice, IČ: 67379851, nar. 14.9.1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce 206 EX 4930/08-136.

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 3/1, 4/2, 4/3, nacházejících se v obci Příbor, k.ú. Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín.

Oceňované pozemky parc. č. 3/1 – ostatní plocha, neplodná půda, rozloha 721 m2, parc. č. 4/2 – zahrada, rozloha 218 m2, parc. č. 4/3 – zahrada, rozloha 41 m2, jsou součástí listu vlastnictví č. 1852 a dle charakteru pozemků jsou v ocenění rozděleny na zemědělské pozemky, stavební pozemky

Zemědělský pozemek parc. č. 3/1 ostatní plocha, neplodná půda je v územním plánu regulován jako plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemku se nachází trvalé porosty.

Stavební pozemky parc. č. 4/2 a 4/3, zahrada, jsou v územním plánu regulovány jako plochy smíšené obytné a tvoří funkční celek s zastavěným pozemkem parc. č. 1 a parc. č. 4/1 ve vlastnictví jiné osoby.

Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Pozemky se nachází na severním okraji obce. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V obci je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti pozemků je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
Praha 4
142 00
tel: 773 298 771
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 7, Vrchlabská 28/17, Praha, přihlásil dne 21.10.2021 pohledávku ve výši 4.235,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov, Dolní 71, Prostějov, přihlásila dne 25.10.2021 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Richard Bednář, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, Na Plískavě 1525/2, Praha, přihlásil dne 27.10.2021 pohledávku ve výši 3.970,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Miloslav Hauerland, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, Zborovská 1222/3, Praha, přihlásil dne 29.10.2021 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Prosecká 851/64, Praha, přihlásil dne 3.11.2021 pohledávku ve výši 1.823,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, přihlásil dne 4.11.2021 pohledávku ve výši 8.046,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, přihlásil dne 5.11.2021 pohledávku ve výši 13.024,83 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ: 64948242, Želetavská 1525/1, Praha, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Vyskočilova 1326/5, Praha, přihlásil dne 8.11.2021 pohledávku ve výši 10.492,49 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, Vinohradská 174, Praha, přihlásil dne 9.11.2021 pohledávku ve výši 7.298,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, Vinohradská 174, Praha, přihlásil dne 9.11.2021 pohledávku ve výši 3.390,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, Vinohradská 174, Praha, přihlásil dne 9.11.2021 pohledávku ve výši 3.389,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, Praha, přihlásil dne 10.11.2021 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 2/266, Praha, přihlásil dne 15.11.2021 pohledávku ve výši 4.177,96 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 6, Praha, přihlásil dne 22.11.2021 pohledávku ve výši 409.710,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí částku 32.596,01 Kč.

2. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).