Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

id. 1/2 pozemku v k.ú. Rounek

33 333,-Kč

Vloženo: 30.11.2021 9:55 | Číslo dražby: 59427

Dražba začala 17.01.2022 09:00:00 Dražba skončila 17.01.2022 09:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
193 EX 00313 / 17
Počáteční cena:
33 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
50 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Jihlava
Město:
Vyskytná nad Jihlavou
GPS souradnice:
49.406427921, 15.50752581
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka není organizována

Popis předmětu dražby

Id. 1/2 pozemku parcela č. 29/45 - trvalý travní porost o výměře 288 m2 v k.ú. Rounek, obec Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava, zapsáno na LV 439.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

JUDr. Eva Koutníková, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo,
pověřená provedením exekuce Okresního soudu v Jihlavě ze dne 16.02.2017, číslo jednací 19 EXE
291/2017-12, podle pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 22.09.2016, číslo jednací 70 C
398/2016 - 14 k uspokojení pohledávky oprávněného YRITYS a.s., se sídlem Husitská 344/63, Praha,
PSČ: 130 00, IČ: 04195388, práv. zast. advokátem Mgr. Šimona Mašková, advokátka, se sídlem
Boušova 792/, Praha, PSČ: 190 14, IČ: 40572366
proti povinnému
Igor Janderka, bytem Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava, PSČ: 586 01, dat. nar.: 09.12.1973

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Informace na konci dražby
1. usnesení o příklepu

Soudní exekutorka uděluje příklep dražiteli č.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies