Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Staré Město u Frýdku-Místku, podíl 1/4

509 334,-Kč

Vloženo: 14.12.2021 9:09 | Číslo dražby: 59478

Dražba začala 27.01.2022 10:00:00 Dražba skončila 27.01.2022 10:45:35
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 02544 / 17 - 59
Počáteční cena:
503 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
755 000,-Kč
Dražební jistota:
150 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Staré Město
GPS souradnice:
49.671343829, 18.367536817
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

SE není oprávněn organizovat prohlídky.

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:
- spoluvlastnický podíl povinného na nemovitých věcech se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:
Podíl povinného: 1/4

-parc.č. 6851/6 orná půda o výměře 677 m2
-parc.č. 6851/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2,součástí je stavba č.p.386,rod.dům.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální pracoviště Frýdek-Místek (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj), kód: 802.
Shora uvedený spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech a příslušenství a součástech bude dražen jako jeden dražební celek.

Jedná se o podsklepený, zděný rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Staré Město, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Pode Břehy 386, 738 01 Staré Město. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu,
tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2033/10 - ostatní plocha a na pozemku p.č. 6853/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a žumpu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Staré Město nachází tyto IS: hloubková kanalizace.Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 4+1 (I. nadzemní podlaží) a 4+1 (II. nadzemní podlaží) každá s kompletním sociálním zařízením.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Právo dle §338 odst. 3 o.s.ř.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil právo, které by bylo důvodem k odročení dražby z důvodu řízení o vyloučení dražených nemovitostí z exekuce.
Právo dle ust. §338 odst. 3 o.s.ř. uplatnil dražitel #375960, a to z titulu spoluvlastnického práva.
Informaci o tom, že kdo prokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.

2. Přihlášení věřitelé

O konání dražby byly vyrozuměny všechny osoby, tak jak to stanoví § 336c o.s.ř. (doručení vykázáno) s tím, že k dražbě se ve smyslu ust. § 336f o.s.ř. ve stanovené lhůtě přihlásili :
- Pitambera s.r.o., s pohledávkou ve výši 20357,49 Kč s příslušenstvím (celkem: 44.059,59 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 22.12.2014
- T-Mobile Czech Republic a.s., s pohledávkou ve výši 1280,23 Kč s příslušenstvím (celkem: 4.886,25 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 29.06.2018
- Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, s pohledávkou ve výši 6655 Kč s příslušenstvím (celkem: 6.655,- Kč)
o skupina: 4. / 8.
o pořadí: 29.06.2018 / 22.12.2021
- Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, s pohledávkou ve výši 1932 Kč s příslušenstvím (celkem: 1932,- Kč)
o skupina: 8.
o pořadí: 22.12.2021
- Telly s.r.o., s pohledávkou ve výši 2103 Kč s příslušenstvím (celkem: 5.769,31 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 22.02.2020
- Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, s pohledávkou ve výši 67702 Kč s příslušenstvím (celkem: 67.702,- Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 10.07.2019
- Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, s pohledávkou ve výši 32017 Kč s příslušenstvím (celkem: 32017,- Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 02.08.2019
- Okresní správa sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, s pohledávkou ve výši 327717 Kč s příslušenstvím (celkem: 327717,- Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 09.01.2021
- Petra Tisovská, s pohledávkou ve výši 38000 Kč s příslušenstvím (celkem: 38484,- Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 28.04.2021
- Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, s pohledávkou ve výši 4235 Kč s příslušenstvím (celkem: 4235,- Kč)
o skupina: 4. / 8.
o pořadí: 28.04.2021
-
Věřitelé žádají zaplacení svých pohledávek při rozvrhu podstaty.

Odmítnuté přihlášky:
- XXX; důvod odmítnutí: XX

Soudní exekutor upozorňuje, že oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného, se mohou při rozvrhu podstaty domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém má být zahájeno elektronické dražební jednání, jestliže přihláška bude obsahovat náležitosti dle §336f odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy
a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,
b) vyčíslení pohledávky ke dni dražby
c) údaj o tom, do které skupiny pohledávka patří (§337c odst. 1 o.s.ř.)
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky (§337c odst. 5 o.s.ř.)
e) budou připojeny listiny prokazující, že se jedná o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi; při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo. (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.)
Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. (§ 336f odst. 5 o.s.ř.)
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 o.s.ř. uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. výše v tomto oznámení). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

Informaci o přihlášených věřitelích a věřitelích, kteří požádali o zaplacení svých pohledávek, kandidát pověřený soudním exekutorem zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Vzhledem k výši vymáhaných a přihlášených pohledávek převyšující částku 100.000,- Kč bez příslušenství se postup dle §336i odst. 2 věty první o.s.ř. postupem dle §52 EŘ neuplatní a dražba se koná.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37541827.01.2022 10:18:500,-Kč503 334,-Kč
Dražitel č.375960 (spoluvlastník)27.01.2022 10:22:060,-Kč503 334,-Kč
Dražitel č.37482027.01.2022 10:22:121 000,-Kč504 334,-Kč
Dražitel č.375960 (spoluvlastník)27.01.2022 10:23:020,-Kč504 334,-Kč
Dražitel č.37489827.01.2022 10:24:181 000,-Kč505 334,-Kč
Dražitel č.375960 (spoluvlastník)27.01.2022 10:25:080,-Kč505 334,-Kč
Dražitel č.37482027.01.2022 10:29:011 000,-Kč506 334,-Kč
Dražitel č.375960 (spoluvlastník)27.01.2022 10:30:050,-Kč506 334,-Kč
Dražitel č.37541827.01.2022 10:30:491 000,-Kč507 334,-Kč
Dražitel č.375960 (spoluvlastník)27.01.2022 10:31:490,-Kč507 334,-Kč
Dražitel č.37489827.01.2022 10:34:201 000,-Kč508 334,-Kč
Dražitel č.375960 (spoluvlastník)27.01.2022 10:35:150,-Kč508 334,-Kč
Dražitel č.37541827.01.2022 10:39:441 000,-Kč509 334,-Kč
Dražitel č.375960 (spoluvlastník)27.01.2022 10:40:350,-Kč509 334,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Ze systému elektronických dražeb soudní exekutor zjistil, že nejvyšší podání učinil: dražitel # 375418 a dražitel #375960 (spoluvlastník). Dle ust. §338 odst. 3 o.sř. se udělí příklep dražiteli #375960 - XXX, který učinil nejvyšší podání ve výši 509.334,- Kč.

Soudní exekutor konstatuje, že :

6) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #375960 - XXX,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl povinného: 1/4
Okres: CZ0820 Frýdek-Místek Obec: 552551 Staré Město
Kat.území: 754498 Staré Město u Frýdku-Místku List vlastnictví: 440
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě.
Pozemky:
Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
6851/6 677 orná půda zemědělský půdní fond
6851/18 149 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Staré Město, č.p. 386, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 6851/18
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální pracoviště Frýdek-Místek (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj), kód: 802.

za nejvyšší podání 509.334,- Kč (slovy pětsetdevěttisíctřistatřicetčtyřikorunyčeské).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 150.000,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 359.334,- Kč.


II. Povinný je povinen vyklidit vydraženou nemovitou věc nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.“7) Poučení o předražku dle §336j a §336ja o.s.ř.: Nejde-li o osoby vyloučené z dražby, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle §42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu předražek na účet exekuce soudního exekutora zaplatit. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.
Den zveřejnění usnesení o příklepu: 27.01.2022
Lhůta k uplatnění a zaplacení předražku: 11.02.2022
Minimální výše předražku: 636.667,50 Kč
Č.ú. pro zaplacení předražku: 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
Var.sym. pro zaplacení předražku: 254417
Spec.sym. pro zaplacení předražku: 254417
8) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty dle §336ja odst. 1 o.s.ř. (viz výše); byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
9) Poučení dle §336l odst. 5 o.s.ř.: Dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem vydražené nemovité věci, zanikají

a) právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek, nájemní právo nebo pachtovní právo, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu, neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem po zahájení dražebního jednání,
b) výhrada zpětné koupě a předkupní právo k vydražené nemovité věci, s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva,
c) výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní právo a budoucí výměnek.
Zemědělský pacht neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudním exekutorem po zahájení dražebního jednání zaniká koncem pachtovního roku. Soudní exekutor potvrdí, která věcná nebo jiná práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na nemovité věci zanikla a která působí proti vydražiteli nebo předražiteli.
10) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu plody a užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
11) Poučení dle §336l odst. 76 o.s.ř.: Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.
12) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.01.2022 v 10:45:35

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.375960
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 509 334,-Kč

Zveřejněno dne 27.01.2022 v 10:45:35

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies