Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/18 podíl na pozemku LV 86 v obci Kostelecká Lhota, okres Rychnov nad Kněžnou

2 600,-Kč

Vloženo: 18.1.2022 15:04 | Číslo dražby: 59715

Dražba začala 08.04.2022 10:00:00 Dražba skončila 08.04.2022 10:44:19
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20001 / 22 - Jan
Počáteční cena:
1 500,-Kč
Minimální příhoz:
100,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 500,-Kč
Dražební jistota:
800,-Kč
Kraj:
Královéhradecký
Okres:
Rychnov nad Kněžnou
Město:
Kostelec nad Orlicí
GPS souradnice:
50.112282162, 16.193944621
Podíl:
1/18
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Dražby se nemůže účastnit dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, ledaže prokážou, že jim insolvenční soud dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38465708.04.2022 10:01:160,-Kč1 500,-Kč
Dražitel č.38400608.04.2022 10:12:43100,-Kč1 600,-Kč
Dražitel č.38480708.04.2022 10:14:25100,-Kč1 700,-Kč
Dražitel č.38400608.04.2022 10:20:29100,-Kč1 800,-Kč
Dražitel č.38141508.04.2022 10:24:49100,-Kč1 900,-Kč
Dražitel č.38480708.04.2022 10:29:14100,-Kč2 000,-Kč
Dražitel č.38141508.04.2022 10:29:26100,-Kč2 100,-Kč
Dražitel č.38480708.04.2022 10:33:06100,-Kč2 200,-Kč
Dražitel č.38141508.04.2022 10:33:20100,-Kč2 300,-Kč
Dražitel č.38480708.04.2022 10:35:26100,-Kč2 400,-Kč
Dražitel č.38141508.04.2022 10:35:36100,-Kč2 500,-Kč
Dražitel č.38480708.04.2022 10:39:19100,-Kč2 600,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnese o příklepu anonymizované

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 08.04.2022 v 10:44:19

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.384807
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 600,-Kč

Zveřejněno dne 08.04.2022 v 10:44:19

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies