Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2263 m2, Doubravy

90 666,-Kč

Vloženo: 19.1.2022 11:39 | Číslo dražby: 59721

Dražba začala 24.02.2022 10:00:00 Dražba skončila 24.02.2022 10:51:26
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 05049 / 19 - 38
Počáteční cena:
36 667,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
55 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Doubravy
GPS souradnice:
49.148813229, 17.648143853
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

SE není oprávněn organizovat prohlídky.

Popis předmětu dražby

Předmět dražby je :
-parc.č. 2333 orná půda o výměře 2263 m2

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo, přihlášení věřitelé

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které by bylo důvodem k odročení dražby z důvodu řízení o vyloučení dražených nemovitostí z exekuce.
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.

O konání dražby byly vyrozuměny všechny osoby, tak jak to stanoví § 336c o.s.ř. (doručení vykázáno) s tím, že k dražbě se ve smyslu ust. § 336f o.s.ř. ve stanovené lhůtě nikdo nepřihlásil.

Odmítnuté přihlášky:
- XXX; důvod odmítnutí: XX

Soudní exekutor upozorňuje, že oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného, se mohou při rozvrhu podstaty domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém má být zahájeno elektronické dražební jednání, jestliže přihláška bude obsahovat náležitosti dle §336f odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy
a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,
b) vyčíslení pohledávky ke dni dražby
c) údaj o tom, do které skupiny pohledávka patří (§337c odst. 1 o.s.ř.)
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky (§337c odst. 5 o.s.ř.)
e) budou připojeny listiny prokazující, že se jedná o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi; při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo. (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.)
Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. (§ 336f odst. 5 o.s.ř.)
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 o.s.ř. uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. výše v tomto oznámení). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

Informaci o přihlášených věřitelích a věřitelích, kteří požádali o zaplacení svých pohledávek, kandidát pověřený soudním exekutorem zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.


Kandidát pověřený soudním exekutorem vyhlašuje toto

usnesení:

Soudní exekutor rozhodl dle § 55 zák.č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, postupem dle § 52 zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), takto:
„Lhůty stanovené v dražební vyhlášce ke splnění podmínek účasti v dražbě se prodlužují do okamžiku zahájení dražby, tj. dne 24.02.2022 v 10:00 hod.; nadále však platí, že splnění podmínek stanovených dražební vyhláškou musí býti zájemcem prokázáno a soudním exekutorem ověřeno před zahájením dražebního jednání.“

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.37609724.02.2022 10:00:310,-Kč36 667,-Kč
Dražitel č.37673224.02.2022 10:01:181 000,-Kč37 667,-Kč
Dražitel č.37609724.02.2022 10:06:251 000,-Kč38 667,-Kč
Dražitel č.37673224.02.2022 10:07:181 000,-Kč39 667,-Kč
Dražitel č.37984724.02.2022 10:08:501 000,-Kč40 667,-Kč
Dražitel č.37968024.02.2022 10:12:413 777,-Kč44 444,-Kč
Dražitel č.37909624.02.2022 10:13:171 000,-Kč45 444,-Kč
Dražitel č.37968024.02.2022 10:14:291 222,-Kč46 666,-Kč
Dražitel č.37909624.02.2022 10:17:451 000,-Kč47 666,-Kč
Dražitel č.37968024.02.2022 10:21:441 222,-Kč48 888,-Kč
Dražitel č.37673224.02.2022 10:22:055 000,-Kč53 888,-Kč
Dražitel č.37950924.02.2022 10:22:331 000,-Kč54 888,-Kč
Dražitel č.37673224.02.2022 10:23:191 112,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.37968024.02.2022 10:23:501 777,-Kč57 777,-Kč
Dražitel č.37708924.02.2022 10:26:181 000,-Kč58 777,-Kč
Dražitel č.37950924.02.2022 10:27:111 000,-Kč59 777,-Kč
Dražitel č.37968024.02.2022 10:28:231 111,-Kč60 888,-Kč
Dražitel č.37950924.02.2022 10:28:391 000,-Kč61 888,-Kč
Dražitel č.37673224.02.2022 10:29:011 112,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.37858624.02.2022 10:29:111 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.37708924.02.2022 10:29:251 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.37858624.02.2022 10:29:291 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.37963224.02.2022 10:29:431 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.37858624.02.2022 10:29:501 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.37673224.02.2022 10:30:121 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.37858624.02.2022 10:30:241 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.37968024.02.2022 10:30:357 666,-Kč77 666,-Kč
Dražitel č.37963224.02.2022 10:31:351 000,-Kč78 666,-Kč
Dražitel č.37858624.02.2022 10:32:311 000,-Kč79 666,-Kč
Dražitel č.37963224.02.2022 10:32:591 000,-Kč80 666,-Kč
Dražitel č.37968024.02.2022 10:36:531 000,-Kč81 666,-Kč
Dražitel č.37963224.02.2022 10:37:221 000,-Kč82 666,-Kč
Dražitel č.37950924.02.2022 10:37:361 000,-Kč83 666,-Kč
Dražitel č.37963224.02.2022 10:38:281 000,-Kč84 666,-Kč
Dražitel č.37950924.02.2022 10:42:451 000,-Kč85 666,-Kč
Dražitel č.37963224.02.2022 10:43:001 000,-Kč86 666,-Kč
Dražitel č.37950924.02.2022 10:44:171 000,-Kč87 666,-Kč
Dražitel č.37963224.02.2022 10:45:221 000,-Kč88 666,-Kč
Dražitel č.37950924.02.2022 10:45:571 000,-Kč89 666,-Kč
Dražitel č.37963224.02.2022 10:46:261 000,-Kč90 666,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Soudní exekutor konstatuje, že :

1) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli : #379632 - XXX,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl povinného: 1/1
Okres: CZ0724 Zlín Obec: 585181 Doubravy
Kat.území: 631396 Doubravy List vlastnictví: 11
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Pozemky:
Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
2333 2263 orná půda zemědělský půdní fond
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální pracoviště Zlín (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), kód: 705.

za nejvyšší podání 90.666,- Kč (slovy devatesáttisícšestsetšedesátšestkorunčeských).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 10.000,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 80.666,- Kč.

II. Povinný je povinen vyklidit vydraženou nemovitou věc nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.“


2) Poučení o předražku dle §336j a §336ja o.s.ř.: Nejde-li o osoby vyloučené z dražby, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle §42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu předražek na účet exekuce soudního exekutora zaplatit. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.
Den zveřejnění usnesení o příklepu: 24.02.2022
Lhůta k uplatnění a zaplacení předražku: 11.03.2022
Minimální výše předražku: 113.332,50 Kč
Č.ú. pro zaplacení předražku: 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
Var.sym. pro zaplacení předražku: 504919
Spec.sym. pro zaplacení předražku: 504919
3) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty dle §336ja odst. 1 o.s.ř. (viz výše); byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
4) Poučení dle §336l odst. 5 o.s.ř.: Dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem vydražené nemovité věci, zanikají

a) právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek, nájemní právo nebo pachtovní právo, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu, neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem po zahájení dražebního jednání,
b) výhrada zpětné koupě a předkupní právo k vydražené nemovité věci, s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva,
c) výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní právo a budoucí výměnek.
Zemědělský pacht neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudním exekutorem po zahájení dražebního jednání zaniká koncem pachtovního roku. Soudní exekutor potvrdí, která věcná nebo jiná práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na nemovité věci zanikla a která působí proti vydražiteli nebo předražiteli.
5) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu plody a užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
6) Poučení dle §336l odst. 76 o.s.ř.: Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.
7) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 24.02.2022 v 10:51:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.379632
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 90 666,-Kč

Zveřejněno dne 24.02.2022 v 10:51:26

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies