Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/88 podíl na pozemcích, LV 435 v obci Libenice, okres Kolín

440,-Kč

Vloženo: 18.3.2022 8:21 | Číslo dražby: 60194

Dražba začala 27.05.2022 10:30:00 Dražba skončila 27.05.2022 11:19:38
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20053 / 21 - ValC
Počáteční cena:
120,-Kč
Cena stanovena znalcem:
120,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Libenice
GPS souradnice:
49.98821795, 15.26581702
Podíl:
1/88
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Oldřich Sztefek, tel: 734 730 178 - e-mail: ek@kocinec.eu - Po potvrzené autorizaci uvádějte prosím u plateb dražebních jistot e-mailem přidělený spec. symbol

Popis předmětu dražby

Dražby se nemůže účastnit dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, ledaže prokážou, že jim insolvenční soud dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38626527.05.2022 10:30:090,-Kč120,-Kč
Dražitel č.38942627.05.2022 10:46:0410,-Kč130,-Kč
Dražitel č.38626527.05.2022 10:50:1310,-Kč140,-Kč
Dražitel č.38942627.05.2022 10:57:2810,-Kč150,-Kč
Dražitel č.38626527.05.2022 10:59:1310,-Kč160,-Kč
Dražitel č.38942627.05.2022 11:00:04150,-Kč310,-Kč
Dražitel č.38626527.05.2022 11:01:2110,-Kč320,-Kč
Dražitel č.38942627.05.2022 11:02:5110,-Kč330,-Kč
Dražitel č.38942627.05.2022 11:07:4770,-Kč400,-Kč
Dražitel č.38942627.05.2022 11:07:5710,-Kč410,-Kč
Dražitel č.38626527.05.2022 11:09:4110,-Kč420,-Kč
Dražitel č.38942627.05.2022 11:14:3820,-Kč440,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.05.2022 v 11:19:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389426
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 440,-Kč

Zveřejněno dne 27.05.2022 v 11:19:38

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies