Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Klokočov u Vítkova, podíl 1/2

200 000,-Kč

Vloženo: 21.4.2022 9:16 | Číslo dražby: 60415

Dražba začala 26.05.2022 10:00:00 Dražba skončila 26.05.2022 11:19:02
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 05046 / 20 - 39
Počáteční cena:
50 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
75 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Vítkov
GPS souradnice:
49.745497469, 17.743444146
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:
- spoluvlastnický podíl povinného na nemovitých věcech se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:
Podíl povinného: 1/2

-parc.č. 215 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m2,součástí je stavba č.p. 176,rod.dům.
-parc.č. 311/4 zahrada o výměře 413 m2

Budova č.p. 176 na pozemku parc. C. St. 215 je přízemním částečně podsklepeným samostatně stojícím rodinným domem. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z pálených cihel. Střecha budovy je sedlová. Střešní krytina je živá ve velmi špatném provizorním stavu. Žlaby a svody chybí. Okna jsou dřevěná zdvojená. Vnější omítky jsou zčásti opadané. Není provedena vodorovná izolace proti zemní vlhkosti. Budova má dva vchody. Východové dveře jsou dřevěné plné. Dům má obytné přízemí a stavebně neupravený půdní prostor a je částečně podsklepený. Dispozice přízemí je 2+2. V domě není koupelna ani WC. Podlahy jsou prkenné, Budova je ve špatném stavu, se zanedbanou údržbou, vhodná ke kompletní rekonstrukci nebo demolici.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. V domě není zavedena voda ani kanalizace. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo, přihlášení věřitelé

2) Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které by bylo důvodem k odročení dražby z důvodu řízení o vyloučení dražených nemovitostí z exekuce.
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
3) O konání dražby byly vyrozuměny všechny osoby, tak jak to stanoví § 336c o.s.ř. (doručení vykázáno) s tím, že k dražbě se ve smyslu ust. § 336f o.s.ř. ve stanovené lhůtě přihlásili :
- T-Mobile Czech Republic a.s., s pohledávkou ve výši 4473,62 Kč s příslušenstvím (celkem: XXX,- Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 12.07.2021
- Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, Exekutorský úřad Zlín, s pohledávkou ve výši 6655 Kč s příslušenstvím (celkem: 6655,- Kč)
o skupina: 4. / 8.
o pořadí: 12.07.2021 / 26.04.2022
-
Věřitelé žádají zaplacení svých pohledávek při rozvrhu podstaty.

Odmítnuté přihlášky:
- XXX; důvod odmítnutí: XX

Soudní exekutor upozorňuje, že oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného, se mohou při rozvrhu podstaty domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém má být zahájeno elektronické dražební jednání, jestliže přihláška bude obsahovat náležitosti dle §336f odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy
a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,
b) vyčíslení pohledávky ke dni dražby
c) údaj o tom, do které skupiny pohledávka patří (§337c odst. 1 o.s.ř.)
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky (§337c odst. 5 o.s.ř.)
e) budou připojeny listiny prokazující, že se jedná o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi; při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo. (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.)
Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. (§ 336f odst. 5 o.s.ř.)
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 o.s.ř. uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. výše v tomto oznámení). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

Informaci o přihlášených věřitelích a věřitelích, kteří požádali o zaplacení svých pohledávek, kandidát pověřený soudním exekutorem zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38933926.05.2022 10:03:030,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:11:541 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:13:051 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.38936526.05.2022 10:19:121 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:22:261 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.38936526.05.2022 10:24:071 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:24:531 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:25:404 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:26:201 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:27:154 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:28:161 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:28:294 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.38936526.05.2022 10:28:401 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:29:084 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:30:001 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:30:184 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:31:245 555,-Kč85 555,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:31:524 000,-Kč89 555,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:32:191 000,-Kč90 555,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:32:444 445,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:33:211 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:33:414 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:35:251 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:35:374 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:37:561 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:38:104 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:40:161 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:40:354 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:41:331 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:41:451 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:42:003 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:43:201 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:43:334 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:45:121 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:45:264 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:45:511 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:47:134 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:47:351 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:47:534 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:49:161 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:50:031 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:50:258 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:51:051 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:51:194 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:51:441 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:52:054 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:53:021 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:53:194 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:54:381 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:54:574 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 10:57:501 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 10:58:001 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 10:58:064 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 11:00:101 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 11:00:413 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 11:02:241 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 11:02:574 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 11:04:331 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 11:04:474 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 11:05:581 888,-Kč191 888,-Kč
Dražitel č.38900126.05.2022 11:06:534 112,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 11:07:171 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 11:09:021 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.38934526.05.2022 11:11:291 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.38933926.05.2022 11:14:021 000,-Kč200 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Soudní exekutor konstatuje, že :

6) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #389339 - XXX,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl povinného: 1/2
Okres: CZ0805 Opava Obec: 511021 Vítkov
Kat.území: 783081 Klokočov u Vítkova List vlastnictví: 648
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Pozemky:
Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
St. 215 196 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Klokočov, č.p. 176, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 215
311/4 413 zahrada zemědělský půdní fond
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, kód: 806.

za nejvyšší podání 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 15.000,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 185.000,- Kč.


II. Povinný je povinen vyklidit vydraženou nemovitou věc nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.“7) Poučení o předražku dle §336j a §336ja o.s.ř.: Nejde-li o osoby vyloučené z dražby, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle §42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu předražek na účet exekuce soudního exekutora zaplatit. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.
Den zveřejnění usnesení o příklepu: 26.05.2022
Lhůta k uplatnění a zaplacení předražku: 10.06.2022
Minimální výše předražku: 250.000,- Kč
Č.ú. pro zaplacení předražku: 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
Var.sym. pro zaplacení předražku: 504620
Spec.sym. pro zaplacení předražku: 504620
8) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty dle §336ja odst. 1 o.s.ř. (viz výše); byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
9) Poučení dle §336l odst. 5 o.s.ř.: Dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem vydražené nemovité věci, zanikají

a) právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek, nájemní právo nebo pachtovní právo, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu, neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem po zahájení dražebního jednání,
b) výhrada zpětné koupě a předkupní právo k vydražené nemovité věci, s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva,
c) výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní právo a budoucí výměnek.
Zemědělský pacht neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudním exekutorem po zahájení dražebního jednání zaniká koncem pachtovního roku. Soudní exekutor potvrdí, která věcná nebo jiná práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na nemovité věci zanikla a která působí proti vydražiteli nebo předražiteli.
10) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu plody a užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
11) Poučení dle §336l odst. 76 o.s.ř.: Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.
12) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 26.05.2022 v 11:19:02

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389339
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 200 000,-Kč

Zveřejněno dne 26.05.2022 v 11:19:02

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies