Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Hlinsko pod Hostýnem, podíl 1/6

131 399,-Kč

Vloženo: 23.5.2022 8:45 | Číslo dražby: 60639

Dražba začala 24.06.2022 10:00:00 Dražba skončila 24.06.2022 10:58:31
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 01065 / 17 - 74
Počáteční cena:
73 334,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
110 000,-Kč
Dražební jistota:
25 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Bystřice pod Hostýnem
GPS souradnice:
49.375540495, 17.627396052
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:
- spoluvlastnický podíl povinného na nemovitých věcech se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:

-parc.č. 35/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m2,součástí je stavba č.p. 31,bydlení.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální pracoviště Holešov (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), kód: 740

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Bystřice pod
Hostýnem, v místní části Hlinsko pod Hostýnem, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hlinsko pod Hostýnem, 31, 768 41 Bystřice pod Hostýnem. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 952/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Ve městě Bystřice pod Hostýnem se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s bez sociálního zázemí (pouze suché WC)

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo, přihlášení věřitelé

2) Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které by bylo důvodem k odročení dražby z důvodu řízení o vyloučení dražených nemovitostí z exekuce.
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
3) O konání dražby byly vyrozuměny všechny osoby, tak jak to stanoví § 336c o.s.ř. (doručení vykázáno) s tím, že k dražbě se ve smyslu ust. § 336f o.s.ř. ve stanovené lhůtě přihlásili :
- Černošková Lenka, Mgr. - soudní exekutorka, Exekutorský úřad Prostějov, s pohledávkou ve výši 6655 Kč s příslušenstvím (celkem: 6655,- Kč)
o skupina: 4./8.
o pořadí: 12.01.2021/30.05.2022
- ČEZ Prodej, a.s., s pohledávkou ve výši 5425 Kč s příslušenstvím (celkem: 14765,50 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 12.01.2021
- Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, s pohledávkou ve výši 6655 Kč s příslušenstvím (celkem: 6655,- Kč)
o skupina: 4./8.
o pořadí: 01.08.2017/31.05.2022
- Hypoteční banka a.s., s pohledávkou ve výši 2350762,73 Kč s příslušenstvím (celkem: 4354942,39 Kč)
o skupina: 8.
o pořadí: 06.06.2022
- Krajský soud v Ostravě, s pohledávkou ve výši 1780 Kč s příslušenstvím (celkem: 1780,- Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 02.08.2017
- Krajský soud v Ostravě, s pohledávkou ve výši 6000 Kč s příslušenstvím (celkem: 6000,- Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 24.06.2019
- DBS invest s.r.o., s pohledávkou ve výši 196660,66 Kč s příslušenstvím (celkem: 436515,05 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 25.05.2018

Věřitelé žádají zaplacení svých pohledávek při rozvrhu podstaty.

Odmítnuté přihlášky:
- XXX; důvod odmítnutí: XX

Soudní exekutor upozorňuje, že oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného, se mohou při rozvrhu podstaty domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém má být zahájeno elektronické dražební jednání, jestliže přihláška bude obsahovat náležitosti dle §336f odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy
a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,
b) vyčíslení pohledávky ke dni dražby
c) údaj o tom, do které skupiny pohledávka patří (§337c odst. 1 o.s.ř.)
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky (§337c odst. 5 o.s.ř.)
e) budou připojeny listiny prokazující, že se jedná o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi; při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo. (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.)
Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. (§ 336f odst. 5 o.s.ř.)
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 o.s.ř. uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. výše v tomto oznámení). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39055024.06.2022 10:00:441 000,-Kč74 334,-Kč
Dražitel č.39076524.06.2022 10:03:481 000,-Kč75 334,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:04:421 000,-Kč76 334,-Kč
Dražitel č.39114924.06.2022 10:06:411 000,-Kč77 334,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:08:201 666,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.39076524.06.2022 10:08:511 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:09:245 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.39120624.06.2022 10:13:341 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.39122224.06.2022 10:13:471 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:14:392 999,-Kč89 999,-Kč
Dražitel č.39122224.06.2022 10:17:001 000,-Kč90 999,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:18:338 000,-Kč98 999,-Kč
Dražitel č.39120624.06.2022 10:23:171 000,-Kč99 999,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:23:551 000,-Kč100 999,-Kč
Dražitel č.39076524.06.2022 10:25:331 001,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.39120624.06.2022 10:26:161 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:26:173 999,-Kč106 999,-Kč
Dražitel č.39120624.06.2022 10:29:311 000,-Kč107 999,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:30:051 000,-Kč108 999,-Kč
Dražitel č.39076524.06.2022 10:32:051 000,-Kč109 999,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:33:551 000,-Kč110 999,-Kč
Dražitel č.39120624.06.2022 10:38:141 000,-Kč111 999,-Kč
Dražitel č.39076524.06.2022 10:38:511 000,-Kč112 999,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:39:201 000,-Kč113 999,-Kč
Dražitel č.39120624.06.2022 10:39:541 000,-Kč114 999,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:40:495 000,-Kč119 999,-Kč
Dražitel č.39076524.06.2022 10:45:111 000,-Kč120 999,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:46:302 345,-Kč123 344,-Kč
Dražitel č.39076524.06.2022 10:50:131 000,-Kč124 344,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:51:444 444,-Kč128 788,-Kč
Dražitel č.39076524.06.2022 10:52:211 500,-Kč130 288,-Kč
Dražitel č.39055024.06.2022 10:53:311 111,-Kč131 399,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Soudní exekutor konstatuje, že :

6) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #390550 - XXX,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl povinného: 1/6
Okres: CZ0721 Kroměříž Obec: 588393 Bystřice pod Hostýnem
Kat.území: 639419 Hlinsko pod Hostýnem List vlastnictví: 43
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Pozemky:
Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
St. 35/1 194 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Hlinsko pod Hostýnem, č.p. 31, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 35/1
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální pracoviště Holešov (Katastrální úřad pro Zlínský kraj), kód: 740.

za nejvyšší podání 131.399,- Kč (slovy jednostotřicetjedentisíctřistadevadesátdevětkorunčeských).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 25.000,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 106.399,- Kč.

II. Povinný je povinen vyklidit vydraženou nemovitou věc nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.“7) Poučení o předražku dle §336j a §336ja o.s.ř.: Nejde-li o osoby vyloučené z dražby, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle §42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu předražek na účet exekuce soudního exekutora zaplatit. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.
Den zveřejnění usnesení o příklepu: 24.06.2022
Lhůta k uplatnění a zaplacení předražku: 11.07.2022
Minimální výše předražku: 164.248,75 Kč
Č.ú. pro zaplacení předražku: 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
Var.sym. pro zaplacení předražku: 106517
Spec.sym. pro zaplacení předražku: 106517
8) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty dle §336ja odst. 1 o.s.ř. (viz výše); byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
9) Poučení dle §336l odst. 5 o.s.ř.: Dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem vydražené nemovité věci, zanikají

a) právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek, nájemní právo nebo pachtovní právo, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu, neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem po zahájení dražebního jednání,
b) výhrada zpětné koupě a předkupní právo k vydražené nemovité věci, s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva,
c) výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní právo a budoucí výměnek.
Zemědělský pacht neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudním exekutorem po zahájení dražebního jednání zaniká koncem pachtovního roku. Soudní exekutor potvrdí, která věcná nebo jiná práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na nemovité věci zanikla a která působí proti vydražiteli nebo předražiteli.
10) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu plody a užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
11) Poučení dle §336l odst. 76 o.s.ř.: Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.
12) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 24.06.2022 v 10:58:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.390550
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 131 399,-Kč

Zveřejněno dne 24.06.2022 v 10:58:31

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies