Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

1/4 rekreační chaty se zahradou v obci Rokycany, okres Rokycany

245 000,-Kč

Vloženo: 10.6.2022 7:28 | Číslo dražby: 60758

Dražba začala 28.07.2022 13:00:00 Dražba skončila 28.07.2022 13:56:07
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 07988 / 16 - 156
Počáteční cena:
200 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
300 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Rokycany
Město:
Rokycany
GPS souradnice:
49.724346176, 13.572339366
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Anděla Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému VOZATAR Martin, Pivovarská 987/, 337 01 Rokycany – Nové Město, IČ: 65555635, nar. 27.2.1975, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 7988/16-156.

Pozemky parcelní číslo st. 3623 a 687/19 v katastrálním území Rokycany, obec Rokycany, okres Rokycany.
Předmětem ocenění jsou stavební pozemky evidované na LV č. 3557, a to parcela evidovaná jako zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 94 a navazující pozemek zahrady, vše tvoří jednotný funkční celek, který je oplocen.
Pozemky jsou rovinné, plocha je přístupná z místní komunikace, a to i automobilem, ač poslední metry příjezdové komunikace jsou zpevněny jen částečně. Stavební plocha je zcela zastavěná posuzovanou stavbou, venkovní úpravy zjištěné na pozemku zahrady sestávají z oplocení pozemků včetně vrat, minimálního rozsahu zpevněných ploch, přípojky elektrické energie. Voda zde není dovedená, ovšem je zřízen promyšlený systém záchytu dešťových vod. Na pozemku zahrady byly zjištěny i trvalé porosty – ovocné stromy a okrasné porosty.
Stavba pro rodinou rekreaci č. ev. 94, jež je součástí pozemku parcelní číslo st. 3623 – zastavěná plocha a nádvoří včetně venkovních úprav, katastrální území Rokycany, obec Rokycany, okres Rokycany.
Předmětem ocenění je rekreační chata č. ev. 94, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 3623. Okolí je zastavěno obdobnými objekty – rekreační a zahrádkářské chaty. Posuzovaná stavba je evidovaná jako objekt pro rodinou rekreaci, svým stavebně technickým řešením tento pojem naplňuje. Stavba, jako objekt rodinné rekreace, je umístěna ve výhodné lokalitě mimo zastavěné území obce v dojezdové vzdálenosti do Rokycan po pozemcích ve vlastnictví obce. Jedná se o oddělenou část Němčičky.
Rekreační chata ev. č. 94 byla postavená cca před 50 léty, jedná se o objekt zděný, částečně podsklepený zastřešený sedlovým krovem s využívaným podkrovím. Tloušťka obvodových stěn činí 350 mm.
Stavba je napojena na elektrickou energii, zdrojem vody jsou kontejnery, do kterých je jímána dešťová voda. U stavby je realizována žumpa.
Konstrukční řešení stavby: Stavba je založena na betonových izolovaných základech, stěny dolního podlaží zděné a betonové, bez izolace proti zemní vlhkosti. Stropy nespalný nad 1. PP., nad 1.NP. je strop dřevěný, trámový s viditelnými trámy. Nadzemní část stavby je zděná, hlavní část objektu je zastřešená dřevěným sedlovým nízko položeným stropem, jižní zděná přístavba má střechu pultovou. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu kompletní, hromosvod chybí, krytina plech. Okna plast opařená mřížemi. Vstupní dveře do objektu dřevěné dobové, vnitřní dveře plné i prosklené dřevěné v kovových zárubních. Podlahy ve sklepě hlazený beton, v ostatních prostorech OSB desky místy pokryty koberci. Koberec je i v podkroví. Vnitřní povrchy stěn omítky, stropy v 1. NP. dřevěný obklad, v podkroví rovněž palubky – jedná se o podbití šikmé konstrukce střechy, fasádní omítka cementová, štíty obložené dřevem, sokl obložen kamínky. Schodiště do podkroví žebříkové, tzv. mlynářské schody, do suterénu vedou schody z terénu a jsou betonové.

Dispoziční řešení stavby: V podzemním podlaží najdeme skladovací prostory, v hlavním podlaží přístupném po venkovním schodišti ze zádveří vedou dveře do prostoru s bio WC, další dveře do hlavní místnosti, ze které je zřízen průchod do kuchyně a vedlejšího prostoru. Rovněž v hlavní místnosti jsou umístěny schody do podkroví, kde je možno i přespat a odkud dveře ve štítu vycházejí na terasu.
Objekt je napojen na elektrickou energii, v kuchyni je umístěn přenosný dvouplotýnkový elektrický vařič, stavba má komín a kamínka na tuhá paliva. Objekt není napojen na plyn ani vodovodní řád, je zde zřízená žumpa ze skruží. Příslušenství stavby tvoří zpevněné plochy malé výměry, přípojka elektrické energie, oplocení s vraty a zděná kůlna o zastavěné ploše do 25 m2. Dřevěná kůlna je v demoličním stavu a je určená k odstranění.

Přehled využitelných kapacit objektu: Celková užitná plocha: 50,00 m2, Zastavěná plocha: 30,00 m2
Obestavěný prostor objektu: (4,0 x 2,8 x 2,2) + (30,0 x 2,9) + (21,2 x 4,5 x 0,5) = 159,34 m3
Objekty technické infrastruktury: Přípojka elektrické energie, žumpa.
Technický stav, vady a nedodělky: Objekt je stavbou, která je určena k rodinné rekreaci a je schopná užívání v souladu s evidencí. Objekt je v dobrém technickém stavu v souladu se stářím a průběžně prováděnou údržbou.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 Plzeň 3, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Rokycanech, Malé náměstí 118, 337 01 Rokycany, přihlásil dne 16.6.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.907,66 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, IČ: 68404441, Vinohradská 174, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 16.6.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká kancelář pojistitelů, IČ: 70099618, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 – Krč, právně zast. Mgr. Veronikou Andělou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, IČ: 66249601, se sídlem Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník, přihlásil dne 28.7.2022 pohledávky v celkové výši 77.700,79 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 47.572,90 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:02:480,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:11:251 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.39354028.07.2022 13:15:091 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:18:121 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:24:560,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:26:421 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.39354028.07.2022 13:27:151 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:27:271 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:27:490,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:28:184 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:28:520,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:29:185 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:29:590,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:30:145 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.39354028.07.2022 13:30:281 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:31:184 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:35:520,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:36:035 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:40:440,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:41:055 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:41:500,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:42:305 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:46:570,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.39372728.07.2022 13:47:385 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.391151 (spoluvlastník)28.07.2022 13:51:070,-Kč245 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 28.07.2022 v 13:56:07

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.391151
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 245 000,-Kč

Zveřejněno dne 28.07.2022 v 13:56:07


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies