Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dům Kamenné Žehrovice

2 140 000,-Kč

Vloženo: 27.7.2022 13:49 | Číslo dražby: 61030

Dražba začala 06.09.2022 13:00:00 Dražba skončila 06.09.2022 14:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
034 EX 00001 / 04 - 144
Počáteční cena:
2 140 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 210 000,-Kč
Dražební jistota:
80 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kladno
Město:
Kamenné Žehrovice
Podíl:
1
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je parc. č. St. 169 o výměře 163 m2 - zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba : Kamenné Žehrovice, č.p. 107, rod.dům parc.č. 993 o výměře 1m2 - zastavěná plocha a nádvoří na pozemku stojí stavba : Kamenné Žehrovice, č.p. 107, rod.dům budova Kamenné Žehrovice č.p. 107, rod.dům na parc.č. St. 169, St. 993 zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Kladno, pro obec a katastrální území Kamenné Žehrovice, na listu vlastnictví č. 500, spolu s příslušenství nemovité věc, které tvoří zpevněné plochy na dvorku a dřevěné oplocení oddělující dvorek od místní komunikace.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.

Elektronická dražba byla nařízena na den 24.05.2022, vzhledem k tomu, že povinný podal do usnesení o dražební vyhlášce odvolání, byla dražba odročena na neurčito a věc byla předložena odvolacímu soudu k rozhodnutí. Krajský soud v Praze rozhodnutím ze dne 30.06.2022, č.j. . 20 Co 157/2022, napadené usnesení jako věcně správné potvrdil s tím, že usnesení o dražební vyhlášce, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu , bude podkladem pro nařízení nového termínu prvního dražebního jednání, který byl tímto usnesení o dražební vyhlášce stanoven.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 6
JUDr. Eva Jablonská
Slavíčkova 2
Praha 6
160 00
tel: +420 724 365 366
email: zde
dat. schránka: srpg8im odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies