Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Dražba spoluvlastnického podílu ve výši 18/40 na bytovém domu a přilehlém pozemku v obci Jirkov, okr. Chomutov

2 153 333,-Kč

Vloženo: 10.8.2022 10:50 | Číslo dražby: 61109

Dražba začala 03.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 03.10.2022 13:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
220 EX 06861 / 21 - 88
Počáteční cena:
2 153 333,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 230 000,-Kč
Dražební jistota:
250 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Jirkov
GPS souradnice:
50.499808565, 13.430675909
Podíl:
18/40
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci,spoluvlastnického podílu ve výši 18/40 na nemovitých věcech zapsaných na LV 5016, kat. území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 18/40 nemovité věci - jednotky č. 1646/1 - jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1646, příslušející k části obce Jirkov, na pozemku p.č. 4574, včetně spoluvlastnického podílu ke společné části uvedeného domu a pozemku v rozsahu 3764/11348, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5016 a listu vlastnictví č. 5015, vše v k.ú.
Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov, která se nachází v l. nadzemním podlažím výše uvedeného vyzděného, ​​podsklepeného, ​​netypového, bytového domu se dvěma nadzemními podlažími celkem a rozestavěným obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Mládežnická.
Bytový dům je dle sdělení účastníka místního šetření napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a horkovod. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 4568, p.č. 4577/3 a p.č. 4577/7, které jsou ve vlastnictví Města Jirkov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na vlastním pozemku, který je předmětem ocenění. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1985 a byl využíván jako prodejna v I. nadzemním podlaží a policejní služebně ve II. nadzemním podlažím. V roce 2004 bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Nástavba a stavební úpravy v objektu č.p. 1646, ul. Mládežnická v Jirkově na pozemku parc. C. 4574 v k.ú. Jirkov". Následně byly provedeny stavební úpravy jednotlivých prostor a byla zahájena půdní vestavba, která nebyla ke dni ocenění stavebně dokončena.
V roce 2005 byla dle sdělení účastníka místního šetření provedena rekonstrukce krovu, bylo zřízeno kovové schodiště do podkroví, byla provedena výměna střešní krytiny, žlabů a svodů a byla provedena částečná výměna původních oken za nová.

Při místním šetření bylo zjištěno, že jednotka je z části užívána jako sklad (v prostoru bývalé restaurace) a z části jako pivnice, kdy zjištěné výměry a účel užití jednotlivých místností je odlišný od stavu evidovaného katastrálního úřadu. Tyto změny vznikly pravděpodobně částečnou modifikací vnitřních prostor v průběhu životnosti objektu. Pro potřeby tohoto znaleckého posudku bude uvažováno s výměrami, které jsou,,právně" závazné a jsou tedy evidované katastrálním úřadem. Výměry jednotlivých prostor jednotky jsou patrné z kopie Prohlášení vlastníka, které je nedílnou součástí tohoto znaleckého úkolu. Dále bylo účastníkem místního šetření sděleno, že v roce 2005 byla v prostoru pivnice provedena rekonstrukce rozvodů kanalizace a modernizace sociálního zázemí Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění mírně podprůměrná.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 603142152
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies