Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemky v obci Horní Smrčné

245 333,-Kč

Vloženo: 24.8.2022 15:05 | Číslo dražby: 61222

Dražba začala 03.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 03.10.2022 11:03:25
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 00849 / 20 - 68
Počáteční cena:
147 333,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
221 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Horní Smrčné
GPS souradnice:
49.338666225, 15.750580879
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou pozemky vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a trvalý travní porost. Pozemky ve vzdálenosti cca 1,2 km od zastavěné části obce Horní Smrčné v kopcovitém
terénu.
Pozemek p.č. 428/1 je louka svažitá v západním směru, ohraničená zalesněnými pozemky s jediným přístupem odlesněným průjezdem ze severní strany přes p.č. 425 od sousedního pole.
Dále možnost příjezdu po polní cestě z jižní strany, od cesty ale pouze pěší přes pozemky jiných vlastníků - louky a zalesněnou část p.č. 428/2

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

- pozemek p.č. 425 (ostatní plocha) o výměře 831 m2
- pozemek p.č. 426 (ostatní plocha) o výměře 309 m2
- pozemek p.č. 428/1 (trvalý travní porost) o výměře 7283 m2
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 82 pro obec a k.ú. Horní Smrčné.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39738903.10.2022 10:00:290,-Kč147 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:01:342 000,-Kč149 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:03:252 000,-Kč151 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:04:355 000,-Kč156 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:05:102 000,-Kč158 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:05:352 000,-Kč160 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:15:372 000,-Kč162 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:19:112 000,-Kč164 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:21:112 000,-Kč166 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:24:3410 000,-Kč176 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:26:592 000,-Kč178 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:28:162 000,-Kč180 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:32:482 000,-Kč182 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:34:152 000,-Kč184 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:35:062 000,-Kč186 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:37:272 000,-Kč188 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:39:375 000,-Kč193 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:40:235 000,-Kč198 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:41:385 000,-Kč203 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:42:515 000,-Kč208 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:44:565 000,-Kč213 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:45:335 000,-Kč218 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:51:215 000,-Kč223 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:54:585 000,-Kč228 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:55:175 000,-Kč233 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:56:165 000,-Kč238 333,-Kč
Dražitel č.39710103.10.2022 10:58:072 000,-Kč240 333,-Kč
Dražitel č.39719803.10.2022 10:58:255 000,-Kč245 333,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu


042 EX 849/20- 85

U s n e s e n í


Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, pověřený exekucí podle exekučních titulů - platební výměr č. j. 4940030113, který vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - ÚP Jihlava dne 06.08.2018, platební výměr č. j. 2840040710, který vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - ÚP Jihlava dne 06.08.2018, výkaz nedoplatků č. j. 7642000627, který vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna - ÚP Jihlava dne 29.06.2020, na základě pověření č.j. 19 EXE 1021/2020-17, ze dne 14.09.2020, které vydal Okresní soud v Jihlavě, ve věci oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:41197518, proti povinnému: Kolouchová Petra, nar. 3.11.1968, bytem Kollárova 2726/3, 586 01 Jihlava, k uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl

t a k t o :

Vydražiteli: č.397198 see uděluje příklep na vydražené nemovité věci:
- pozemek p.č. 425 (ostatní plocha) o výměře 831 m2
- pozemek p.č. 426 (ostatní plocha) o výměře 309 m2
- pozemek p.č. 428/1 (trvalý travní porost) o výměře 7283 m2
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 82 pro obec a k.ú. Horní Smrčné, za nejvyšší podání 245.333,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc tři sta třicet tři korun českých).

II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 50.000,- Kč.

III. Předražek se určuje částkou alespoň 306.667,- Kč (slovy: tři sta šest tisíc šest set šedesát sedm korun českých).


Odůvodnění:

Při elektronické dražbě nemovitých věcí uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 3.10.2022 konané prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz učinil vydražitel č. 397198 nejvyšší podání.
Proto byl podle podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. vydražiteli udělen příklep a podle ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovena lhůta k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).

Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 84920. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2 o.s.ř.).


V Třebíči dne 3.10.2022JUDr. Ivana Kozáková, v.r.

soudní exekutor
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.10.2022 v 11:03:25

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397198 - Marek Krehlík - Havlíčkova 11, Beroun, 266 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 245 333,-Kč

Zveřejněno dne 03.10.2022 v 11:03:25

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies