Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům v Dyjákovicích - podíl 1/10

195 000,-Kč

Vloženo: 25.8.2022 8:46 | Číslo dražby: 61226

Dražba začala 31.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 31.10.2022 11:14:23
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 01564 / 05 - 52
Počáteční cena:
34 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
51 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Dyjákovice
GPS souradnice:
48.769651047, 16.296221573
Podíl:
1/10
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Nemovitosti jsou situovány v JZ Dyjákovic, v rozvolněné řadové vesnické zástavbě.Přístup k nemovitosti je ze zpevněných místních komunikací - ze severu na parc.č. 79/1 a z jihu na parc. č. st. 82.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/10 k:
- pozemek p.č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 802 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 109, která stojí na pozemku p.č.
st. 82
- pozemek p.č. 79/1 (zahrada) o výměře 1033 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 101 pro obec a k.ú. Dyjákovice.

2. Oznámení

Oznámeno, že předkupní právo ani právo nepřipouštějící exekuci uplatněno nebylo.

3. Přihlášky pohledávek

Do zahájení dražebního jednání byly podány tyto přihlášky pohledávek:
- Okresní soud ve Znojmě, náměstí republiky 585/1, 670 08 Znojmo přihlásil pohledávky v celkové výši 8.538,- Kč
- JUDr. Lubomír Zálešák, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hodonín, Velkomoravská 1, 695 01 Hodonín přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč a požádal o její zaplacení
- Bohemia Faktoring, a.s., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, IČ: 27242617, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, AK G legal, s.r.o., Letenská 121/8, 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásila pohledávku ve výši 4.526,- Kč s příslušenstvím a požádala o její zaplacení
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:41197518 přihlásila pohledávky v celkové výši 441.111,- Kč a požádala o jejich zaplacení

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39778231.10.2022 10:02:450,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.39653131.10.2022 10:05:342 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.39745231.10.2022 10:08:472 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.39771731.10.2022 10:19:362 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.39745231.10.2022 10:22:072 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.39778231.10.2022 10:30:302 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.39912531.10.2022 10:31:4716 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.39745231.10.2022 10:35:562 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.39912531.10.2022 10:38:3718 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.39778231.10.2022 10:50:162 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.39771731.10.2022 10:51:362 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.39912531.10.2022 10:53:0316 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.39778231.10.2022 10:55:1310 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.39912531.10.2022 10:58:3810 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.39778231.10.2022 10:59:395 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.39912531.10.2022 11:00:0515 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.39778231.10.2022 11:00:525 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.39771731.10.2022 11:01:122 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.39912531.10.2022 11:01:5613 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.39778231.10.2022 11:02:145 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.39912531.10.2022 11:05:3115 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.39778231.10.2022 11:06:225 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.39912531.10.2022 11:08:495 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.39778231.10.2022 11:09:235 000,-Kč195 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Oznámení

Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou nebyly podány námitky proti udělení příklepu.

2. Usnesení o příklepu


042 EX 1564/05- 58

U s n e s e n í

JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, pověřená provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Znojmě dne 26.04.2005, č.j. Nc 4944/2005-4, kterým byla nařízena exekuce vykonatelného platebního výměru č.j. 4240001210 ze dne 31.10.2000 a vykonatelného platebního výměru č.j. 2140001209 ze dne 31.10.2000, které vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - ÚP Znojmo k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:41197518, jakož i k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce proti povinnému: Hamřík Vlastimil, nar. 31.5.1971, bytem Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice, rozhodla

t a k t o :


Vydražiteli: č. 397782 se uděluje příklep na vydražený spoluvlastnický podíl v rozsahu ideálních 1/10 k:
- pozemek p.č. st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 802 m2,
jehož součástí je stavba (bydlení) č.p. 109, která stojí na pozemku
p.č. st. 82
- pozemek p.č. 79/1 (zahrada) o výměře 1033 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 101 pro obec a k.ú. Dyjákovice, za nejvyšší podání 195.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát pět tisíc korun českých).

K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet právní mocí příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 10.000,- Kč.


Odůvodnění:

Při elektronické dražbě nemovitých věcí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí dne 31.10.2022 učinil vydražitel č. 397782 nejvyšší podání. Námitky proti udělení příklepu uvedenému vydražiteli vzneseny nebyly. Proto soudní exekutor podle ust. § 336j odst. 1 ve znění účinném k 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.) udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 4 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Podle ust. § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydražené nemovité věci dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je povinen o tomto vyrozumět soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí v rozsahu vydraženého spoluvlastnického podílu, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.


Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří proti udělení příklepu vznesli námitky. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Spoluvlastníci povinného mohou podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu za podmínek uvedených v § 336k odst. 2 větě druhé o.s.ř. ( § 338 odst. 3 o.s.ř.).V Třebíči dne 31.10.2022JUDr. Ivana Kozáková, v.r.

soudní exekutor


Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 31.10.2022 v 11:14:23

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397782 - Jan Richter - Sklepní 456,, Jaroslavice, 671 28
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 195 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.10.2022 v 11:14:23


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies