Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemky ve Starči, okres Třebíč, podíl 1/6

290 000,-Kč

Vloženo: 25.8.2022 11:08 | Číslo dražby: 61228

Dražba začala 04.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 04.10.2022 11:06:34
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 00053 / 19 - 153
Počáteční cena:
280 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
420 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Stařeč
GPS souradnice:
49.182910831, 15.817317374
Podíl:
1/6
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Pozemky v areálu ZD jsou až na výjimku část p.č. 428/31 v zastavitelné části obce , ostatní zemědělské pozemky pak mimo zastavitelnou část. Podrobněji viz dále v posudku v rámci ocenění
podle oceňovacího předpisu.
Všechny pozemky jsou podle informace pana Jelínka ZD Stařeč předmětem pronájmu – nájemní smlouva je uzavřená jednotně pro všechny pozemky za základní cenu 2 500,-Kč/ha/rok + úhrada
daně z nemovitosti. Celkem lze uvažovat orientačně s cenou vč. úhrady daně ve výši 2 900 Kč/ha/rok. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do roku 2024.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl povinné č. 2 Věry Michalčíkové v rozsahu ideální 1/6 k:
- pozemek p.č. st. 484/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 m2
- pozemek p.č. 428/11 (ostatní plocha) o výměře 5390 m2
- pozemek p.č. 428/20 (ostatní plocha) o výměře 193 m2
- pozemek p.č. 428/31 (orná půda) o výměře 9008 m2
- pozemek p.č. 605 (orná půda) o výměře 14109 m2
- pozemek p.č. 1103 (trvalý travní porost) o výměře 2921 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 760 pro obec a k.ú. Stařeč.

2. Oznámení

Oznámeno, že do dražby se přihlásil spoluvlastník.
Zúčastní-li se spoluvlastník dražby a učiní-li s jinými dražiteli stejné nejvyšší podání, udělí se mu příklep (338 odst. 3 o.s.ř.).

3. Oznámení

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou: právo nájmu k pozemkům uvedeným ve výroku I. tohoto usnesení ve prospěch Zemědělského družstva Stařeč se sídlem Stařeč, Perk 514, PSČ 675 22, IČ: 00140341 dle smlouvy o nájmu uzavřené na dobu určitou do roku 2024, kde výše nájemného činí 2.500,- Kč/ha/rok.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.397340 (spoluvlastník)04.10.2022 10:02:490,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.39750704.10.2022 10:55:015 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.397340 (spoluvlastník)04.10.2022 10:57:190,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.39750704.10.2022 11:00:595 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.397340 (spoluvlastník)04.10.2022 11:01:340,-Kč290 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu


042 EX 53/19- 177

U s n e s e n í

Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad v Třebíči, Bráfova 53, pověřený exekucí podle exekučního titulu - rozsudek č. j. 13 C 343/2012 - 55, který vydal Okresní soud v Třebíči dne 30.07.2015 ve spojení s rozsudkem č. j. 37 Co 97/2016 - 98, který vydal Krajský soud v Brně dne 12.06.2018, na základě pověření č.j. 15 EXE 259/2019-18, ze dne 13.02.2019, které vydal Okresní soud v Třebíči, ve věci oprávněného: Malec Jiří, nar. 24.2.1950, bytem Vrchlického 883, 674 01 Třebíč, IČ:18536093, proti povinným: 1. Michalčík Vladislav, nar. 21.2.1953, bytem Okružní 905/17, 674 01 Třebíč, 2. Michalčíková Věra, nar. 6.2.1957, bytem Okružní 905/17, 674 01 Třebíč, k uspokojení pohledávky oprávněného s příslušenstvím, jakož i k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl

t a k t o :


I. Vydražiteli: č. 397340 se uděluje příklep na vydražený spoluvlastnický podíl povinné č. 2 Věry Michalčíkové v rozsahu ideální 1/6 k:
- pozemek p.č. st. 484/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 m2
- pozemek p.č. 428/11 (ostatní plocha) o výměře 5390 m2
- pozemek p.č. 428/20 (ostatní plocha) o výměře 193 m2
- pozemek p.č. 428/31 (orná půda) o výměře 9008 m2
- pozemek p.č. 605 (orná půda) o výměře 14109 m2
- pozemek p.č. 1103 (trvalý travní porost) o výměře 2921 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 760 pro obec a k.ú. Stařeč, za nejvyšší podání 290.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých).

II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 70.000,- Kč.

III. Předražek se určuje částkou alespoň 362.500,- Kč (slovy: tři sta šedesát dva tisíc pět set korun českých).Odůvodnění:

Při elektronické dražbě spoluvlastnického podílu povinné č. 2 Věry Michalčíkové k nemovitým věcem uvedeným ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 4.10.2022 konané prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz učinil vydražitel č. 397340, který je spoluvlastníkem, stejné nejvyšší podání s jiným dražitelem.
Proto byl podle podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j a § 338 odst. 3 o.s.ř vydražiteli udělen příklep a podle ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovena lhůta k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí v rozsahu vydraženého spoluvlastnického podílu, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).

Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 5319. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2 o.s.ř.).


V Třebíči dne 4.10.2022JUDr. Ivana Kozáková,v.r.

soudní exekutor
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 04.10.2022 v 11:06:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397340 - ZD Stařeč - Perk 514, Stařeč, 675 22
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 290 000,-Kč

Zveřejněno dne 04.10.2022 v 11:06:34

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies