Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek v Drysicích, okres Vyškov-podíl 1/4

24 283,-Kč

Vloženo: 26.8.2022 10:28 | Číslo dražby: 61236

Dražba začala 18.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 18.10.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 00332 / 10 - 146
Počáteční cena:
22 283,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
33 425,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Drysice
GPS souradnice:
49.336207115, 17.053255724
Podíl:
1/4
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o pozemek parc. č. 2105/4 v mírně svažitém terénu. Lokalita je vyhrazena jako zóna bydlení a služeb.
Dopravně je přístup ze zpevněné místní komunikace parc. č. 2824/2 a 2105/2 (vlastník Obec Drysice). Pod přístupovou komunikací jsou vedeny IS obce (vodovod, plynovod); elektrorozvodná síť NN je vedena vzduchem.
Přístup a příjezd k nemovitosti je hodnocen znalcem jako bezproblémový. Dopravní poměry jsou dobré; dostupnost autobusové dopravy a dálniční dopravy. Železniční stanice je vzdálena nejblíže v obci Ivanovice na Hané (do vzdál. 4 km). Obec Drysice má vlastní Obecní úřad, správní centrum je ve Vyškově. Nájezd na rychlostní komunikaci D1 je v blízkosti obce, při jeho JZ okraji. Nemovitost je podle registru UIR-ADR Kooperativa pojišťovna, a.s. mimo záplavové území - zóna záplav 1 (ČAP 1, bez ohrožení záplavami).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ideální 1/4 k:
- pozemek p.č. 2105/4 (orná půda) o výměře 382 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na listu vlastnictví č. 756 pro obec a k.ú. Drysice.

2. Oznámení

Předkupní právo k nemovité věci ani právo, které nepřipouští exekuci, uplatněno nebylo.

3. Oznámení

Do zahájení dražebního jednání přihlásili své pohledávky tito věřitelé:

-Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno, Územní pracoviště ve Vyškově, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov přihlásil pohledávky v celkové výši 33.110,- Kča požádala o její zaplacení
-Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ:47116617, zast. Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou, Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové pohledávku ve výši 4.782,- Kč a 968,- Kč a dále pohledávku ve výši 3.486,- Kč a 968,- Kč a požádala o jejich zaplacení
-Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská2577/178, 130 00 Praha 3, IČ:47114304 přihlásila pohledávku ve výši 22.625,- Kč s příslušenstvím a požádala o její zaplacení
- JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, 616 45 Brno přihlásil pohledávku ve výši 7.865,- Kč a požádal o její zaplacení
-Moravské železárny, a.s., Řepčínská 86/35, 779 11 Olomouc, IČ:47674865, zast. JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem, se sídlem a adresou pro doručování DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář, Hlinky 118, 603 00 Brno přihlásila pohledávku v celkové výši 18.712,- Kč a požádala o její zaplacení

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39839318.10.2022 10:23:160,-Kč22 283,-Kč
Dražitel č.39793118.10.2022 10:35:352 000,-Kč24 283,-Kč
Informace na konci dražby
1. Oznámení

Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou nebyly podány námitky proti udělení příklepu.

2. Usnesení o příklepu


042 EX 332/10- 157

U s n e s e n í

JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, pověřená provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Vyškově dne 15.4.2010, č.j. 25 EXE 1439/2010 - 19, kterým byla nařízena exekuce dle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2.12.2009, č.j. 25 Cm 245/2006 - 32 k uspokojení pohledávky oprávněného: Outulný, a.s., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ:26230992, jakož i k úhradě nákladů oprávněného a nákladů exekuce proti povinnému: Maleček Petr, nar. 4.8.1971, trvale bytem Drysice 120, 683 21 Drysice, rozhodla

t a k t o :

Vydražiteli: č. 397931 se uděluje příklep na vydražený spoluvlastnický podíl povinného v rozsahu ideální 1/4 k:
- pozemek p.č. 2105/4 (orná půda) o výměře 382 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov na listu vlastnictví č. 756 pro obec a k.ú. Drysice, za nejvyšší podání 24.283,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých).

K zaplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet právní mocí usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 10.000,- Kč.

Odůvodnění:

Při elektronické dražbě nemovité věci uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí dne 18.10.2022 učinil vydražitel č. 397931 nejvyšší podání. Námitky proti udělení příklepu uvedenému vydražiteli vzneseny nebyly. Proto soudní exekutor podle ust. § 336j o.s.ř. ve znění účinném k 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.) udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 4 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Podle ust. § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je povinen o tomto vyrozumět soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří proti udělení příklepu vznesli námitky. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Spoluvlastníci povinného mohou podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu za podmínek uvedených v § 336k odst. 2 větě druhé o.s.ř. ( § 338 odst. 3 o.s.ř.).
V Třebíči dne 18.10.2022

JUDr. Ivana Kozáková, v.r.

soudní exekutor


Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.10.2022 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397931 - Štěpán Maleček - Pustiměřské Prusy 79, Pustiměř, 683 21
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 24 283,-Kč

Zveřejněno dne 18.10.2022 v 11:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies