Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty: ,

Ateliér, Libeň, 36,13m2

3 433 334,-Kč

Vloženo: 30.8.2022 13:05 | Číslo dražby: 61260

Dražba začala 06.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 06.10.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
069 EX 00483 / 22 - 25
Počáteční cena:
3 433 334,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 150 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000 000,-Kč
Kraj:
Praha
Okres:
Praha 9
Město:
Praha 9
GPS souradnice:
50.102847676, 14.497040857
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

SE není ze zákona oprávněn organizovat prohlídky.

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:
- nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného se všemi součástmi a příslušenstvím, a to: Podíl povinného: 1/1

nemovité věci - jednotky č. 1181/234, způsob využití ateliér, v budově č.p. 1181, příslušející k části obce Libeň, na pozemku p.č. 3344/6, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem
uvedeného domu a pozemku v rozsahu 3613/1163513, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10194 a listu vlastnictví č. 2298, vše v k.ú. Libeň, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Oceňovaná jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) a vytápění jednotky je uvažováno jako standardní. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo, přihlášení věřitelé

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které by bylo důvodem k odročení dražby z důvodu řízení o vyloučení dražených nemovitostí z exekuce.
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.


O konání dražby byly vyrozuměny všechny osoby, tak jak to stanoví § 336c o.s.ř. (doručení vykázáno) s tím, že k dražbě se ve smyslu ust. § 336f o.s.ř. ve stanovené lhůtě přihlásili :
- Společenství vlastníků jednotek domu Českomoravská č.p. 1181, s pohledávkou ve výši 20240 Kč s příslušenstvím (celkem: 20.240,- Kč)
o skupina: 2.
o pořadí: 20.09.2022
- SIMA spol. s r.o., s pohledávkou ve výši 750.000,- Kč s příslušenstvím (celkem: 954.013,- Kč)
o skupina: 8.
o pořadí: 01.10.2022
- Fatu Hiva s.r.o., s pohledávkou ve výši 34108,16 Kč s příslušenstvím (celkem: 61553,46 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 29.10.2008

Věřitelé žádají zaplacení svých pohledávek při rozvrhu podstaty.

Odmítnuté přihlášky:
- XXX; důvod odmítnutí: XX

Soudní exekutor upozorňuje, že oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného, se mohou při rozvrhu podstaty domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém má být zahájeno elektronické dražební jednání, jestliže přihláška bude obsahovat náležitosti dle §336f odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy
a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,
b) vyčíslení pohledávky ke dni dražby
c) údaj o tom, do které skupiny pohledávka patří (§337c odst. 1 o.s.ř.)
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky (§337c odst. 5 o.s.ř.)
e) budou připojeny listiny prokazující, že se jedná o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi; při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo. (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.)
Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. (§ 336f odst. 5 o.s.ř.)
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 o.s.ř. uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. výše v tomto oznámení). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

Informaci o přihlášených věřitelích a věřitelích, kteří požádali o zaplacení svých pohledávek, kandidát pověřený soudním exekutorem zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Vzhledem k výši vymáhaných a přihlášených pohledávek převyšující částku 100.000,- Kč bez příslušenství se postup dle §336i odst. 2 věty první o.s.ř. postupem dle §52 EŘ neuplatní a dražba se koná.Dokument 1

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies