Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

Pozemky v obci Starý Petřín, okres Znojmo

200 333,-Kč

Vloženo: 30.8.2022 13:53 | Číslo dražby: 61261

Dražba začala 17.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 17.10.2022 11:15:57
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 00338 / 20 - 65
Počáteční cena:
35 333,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
53 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Starý Petřín
GPS souradnice:
48.889416552, 15.732603886
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Podle zjištění znalce navazují pozemky na tzv. jednotný funkční celek se stavebním pozemkem p.č. st. 53 – pozemky nejsou podle informace ZD Starý Petřín předmětem pronájmu místnímu
družstvu, jsou tedy uvažovány jako „záhumenek“ majitele, tj. s určením k zemědělské činnosti.
V platném územním plánu jsou pozemky mimo zastavitelné území obce – viz údaje z územního plánu níže.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

- pozemek p.č. 717/1 (orná půda) o výměře 590 m2
- pozemek p.č. 717/2 (zahrada) o výměře 810 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 166 pro obec a k.ú. Starý Petřín.

2. Oznámení

Předkupní právo ani výhrada zpětné koupě prokázány nebyly.

Oznámeno, že věcná břemena, výměnky a nájemní pachtovní či předkupní práva váznoucí na nemovitých věcech,nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39815717.10.2022 10:00:170,-Kč35 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 10:03:252 000,-Kč37 333,-Kč
Dražitel č.39780517.10.2022 10:05:102 000,-Kč39 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 10:28:202 000,-Kč41 333,-Kč
Dražitel č.39780517.10.2022 10:40:212 000,-Kč43 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 10:52:292 000,-Kč45 333,-Kč
Dražitel č.39780517.10.2022 10:55:402 000,-Kč47 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 10:56:122 000,-Kč49 333,-Kč
Dražitel č.39780517.10.2022 10:57:402 000,-Kč51 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 10:58:062 000,-Kč53 333,-Kč
Dražitel č.39780517.10.2022 10:58:212 000,-Kč55 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 10:58:474 000,-Kč59 333,-Kč
Dražitel č.39780517.10.2022 11:00:002 000,-Kč61 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:00:364 000,-Kč65 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:01:1530 000,-Kč95 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:01:402 000,-Kč97 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:02:102 000,-Kč99 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:02:392 000,-Kč101 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:02:492 000,-Kč103 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:03:272 000,-Kč105 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:04:072 000,-Kč107 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:04:272 000,-Kč109 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:04:5524 000,-Kč133 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:05:182 000,-Kč135 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:05:5815 000,-Kč150 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:07:482 000,-Kč152 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:08:1416 000,-Kč168 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:09:132 000,-Kč170 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:09:4720 000,-Kč190 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:10:082 000,-Kč192 333,-Kč
Dražitel č.39651317.10.2022 11:10:316 000,-Kč198 333,-Kč
Dražitel č.39815717.10.2022 11:10:572 000,-Kč200 333,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu042 EX 338/20-106

U s n e s e n í

Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč pověřený exekucí podle exekučního titulu - výkaz nedoplatků č. j. 8341900533, který vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - ÚP Znojmo dne 25.04.2019, na základě pověření č.j. 16 EXE 479/2020-11, ze dne 31.03.2020, které vydal Okresní soud ve Znojmě, ve_věci oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3-Vinohrady, IČ:41197518, proti povinnému: Sobotka Bronislav, nar. 14.10.1993, bytem Starý Petřín 20, 671 06 Starý Petřín, k uspokojení pohledávky oprávněného, jakož i k úhradě nákladů exekuce, rozhodl

t a k t o :


Vydražiteli: č. 398157 se uděluje příklep na vydražené nemovité věci:
- pozemek p.č. 717/1 (orná půda) o výměře 590 m2
- pozemek p.č. 717/2 (zahrada) o výměře 810 m2,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 166 pro obec a k.ú. Starý Petřín, za nejvyšší podání 200.333,- Kč (slovy: dvě stě tisíc tři sta třicet tři korun českých).

II. K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet dnem právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 15.000,- Kč.

III. Předražek se určuje částkou alespoň 250.416,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc čtyři sta šestnáct korun českých).Odůvodnění:

Při elektronické dražbě nemovitých věcí uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí dne 17.10.2022 konané prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz učinil vydražitel č. 398157 nejvyšší podání.
Proto byl podle podle § 69 e.ř. ve spojení s § 336j o.s.ř. vydražiteli udělen příklep a podle ust. § 336j odst. 3 o.s.ř. stanovena lhůta k zaplacení nejvyššího podání.
Výše předražku byla určena podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. částkou o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitých věcí, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný a vydražitel (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech (§ 336k odst. 3 o.s.ř.).

Do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v § 336h odst. 4 o.s.ř., exekutorovi písemně navrhnout, že vydražené nemovité věci chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle § 42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Navrhovatel předražku je povinen jej ve lhůtě do 15-ti dnů od zveřejnění tohoto usnesení zaplatit na účet soudního exekutora č. 1525435319/0800 pod variabilním symbolem 44521. Není-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží (3336ja odst. 2 o.s.ř.).


V Třebíči dne 17.10.2022JUDr. Ivana Kozáková

soudní exekutor
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 17.10.2022 v 11:15:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.398157 - Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. - Č.p. 53, Starý Petřín, 671 06
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 200 333,-Kč

Zveřejněno dne 17.10.2022 v 11:15:57

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies