Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Byty

Byt 4+1, Moravská Ostrava, 87m2, podíl 1/1

2 643 334,-Kč

Vloženo: 31.8.2022 9:39 | Číslo dražby: 61264

Dražba začala 06.10.2022 11:00:00 Dražba skončila 06.10.2022 11:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 00077 / 20 - 58
Počáteční cena:
2 643 334,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 965 000,-Kč
Dražební jistota:
750 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Ostrava-město
Město:
Ostrava
GPS souradnice:
49.840973852, 18.281491305
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

SE není ze zákona oprávněn organizovat prohlídky.

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:
- nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného se všemi součástmi a příslušenstvím, a to: Podíl povinného: 1/1 SJM

- jednotka č. 2951/8 v budově č.p. 2951, příslušející k části obce Moravská Ostrava, na pozemku p.č. 1428/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 870/18856, vše zapsané na listu vlastnictví č. 12261 a listu
vlastnictví č. 11533, vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

Byt se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Bieblova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 3552 a p.č. 1428/9 a dále přes pozemek p.č. 1428/1, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava.
Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1980. V roce
2000 byl pořízen nový výtah. V roce 2002 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2012 byla provedena výměna původních oken za nová.
Bytová jednotka je dle dostupných podkladových materiálů dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní.
Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39741206.10.2022 11:05:270,-Kč2 643 334,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Soudní exekutor konstatuje, že :

6) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli : #397412 – XXX,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl povinného: 1/1 SJM
Okres: CZ0806 Ostrava Obec: 554821 Ostrava
Kat.území: 713520 Moravská Ostrava List vlastnictví: 12261
Jednotky Č.p./Č.jednotky Způsob využití Způsob ochrany Typ jednotky Podíl na společných částech domu a pozemku
2951/8 byt byt.z. 870/18856
Vymezeno v:
Budova Moravská Ostrava, č.p. 2951, byt.dům, LV 11533
na parcele 1428/2, LV 11533
Parcela 1428/2 zastavěná plocha a nádvoří 344 m2
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální pracoviště Ostrava (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj), kód: 807.

za nejvyšší podání 2.643.334,- Kč (slovy dvamilionyšestsetčtyřicettřitisícetřistatřicetčtyřikorunyčeské).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 750.000,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 1.893.334,- Kč.

II. Povinný je povinen vyklidit vydraženou nemovitou věc nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.“

7) Poučení o předražku dle §336j a §336ja o.s.ř.: Nejde-li o osoby vyloučené z dražby, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle §42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu předražek na účet exekuce soudního exekutora zaplatit. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.
Den zveřejnění usnesení o příklepu: 06.10.2022
Lhůta k uplatnění a zaplacení předražku: 21.10.2022
Minimální výše předražku: 3.304.167,50 Kč
Č.ú. pro zaplacení předražku: 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
Var.sym. pro zaplacení předražku: 7720
Spec.sym. pro zaplacení předražku: 7720
8) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty dle §336ja odst. 1 o.s.ř. (viz výše); byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
9) Poučení dle §336l odst. 5 o.s.ř.: Dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem vydražené nemovité věci, zanikají

a) právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek, nájemní právo nebo pachtovní právo, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu, neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem po zahájení dražebního jednání,
b) výhrada zpětné koupě a předkupní právo k vydražené nemovité věci, s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva,
c) výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní právo a budoucí výměnek.
Zemědělský pacht neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudním exekutorem po zahájení dražebního jednání zaniká koncem pachtovního roku. Soudní exekutor potvrdí, která věcná nebo jiná práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na nemovité věci zanikla a která působí proti vydražiteli nebo předražiteli.
10) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu plody a užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
11) Poučení dle §336l odst. 76 o.s.ř.: Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.
12) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.10.2022 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397412
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 643 334,-Kč

Zveřejněno dne 06.10.2022 v 11:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies