Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy: ,

Rodinný dům v Bojanovicích u Znojma-podíl 1/16

18 000,-Kč

Vloženo: 31.8.2022 14:44 | Číslo dražby: 61275

Dražba začala 03.11.2022 10:00:00 Dražba skončila 03.11.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
042 EX 01383 / 06 - 42
Počáteční cena:
16 000,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
24 000,-Kč
Dražební jistota:
7 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Bojanovice
GPS souradnice:
48.966828248, 15.988780771
Podíl:
1/16
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Hospodářská usedlost č.p. 13 s příslušenstvím postavená na pozemku p.č. st. 46 a pozemek p.č. st. 46 jsou situovány v jihozápadní části zastavěného území Bojanovice, po západní straně silnice II. tř, jenž vede z Jevišovic do Hlubokých Mašůvek. Usedlost je postavena v nesouvislé vesnické zástavbě.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Třebíč
JUDr. Ivana Kozáková
Bráfova tř. 53
Třebíč
674 01
tel: 568841641
email: zde
dat. schránka: 383g8mt odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předmět dražby

spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/16 k:
- pozemek p.č. st. 46 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 344 m2,
jehož součástí je stavba (rod. dům) č.p. 13, která stojí na pozemku p.č.
st. 46,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 113 pro obec Bojanovice a k.ú. Bojanovice u Znojma.

2. Oznámení

Předkupní právo ani právo nepřipouštějící exekuci uplatněno nebylo.

3. Oznámení

Do dražby se přihlásili spoluvlastníci.
Zúčastní-li se spoluvlastník dražby a učiní-li stejné nejvyšší podání s jiným dražitelem, udělí se mu příklep. Učiní-li shodná podání více takových spoluvlastníků, bude určen vydražitelem ten z nich, který toto podání učinil jako první (bude jako první systémem elektronické dražby přijato a potvrzeno.

4. Přihlášky pohledávek

Do zahájení dražebního jednání přihlásili své pohledávky tito věřitelé:
- Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno, Územní pracoviště ve
Znojmě, nám. Svobody 8, 669 01 Znojmo přihlásila pohledávky ve výši 200,- Kč a požádala o jejich zaplacení
-E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:26078201, zast. Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 přihlásila pohledávku ve výši 5.766,- Kč s příslušenstvím a požádala o její zaplacení
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ: 41197518 přihlásila pohledávky v celkové výši 534.410,- Kč a požádala o jejich zaplacení

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.398992 (spoluvlastník)03.11.2022 10:00:520,-Kč16 000,-Kč
Dražitel č.39924803.11.2022 10:01:522 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.398992 (spoluvlastník)03.11.2022 10:02:320,-Kč18 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu042 EX 1383/06-47

U s n e s e n í


JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského úřadu Třebíč, se sídlem Bráfova 53, 674 01 Třebíč, pověřená provedením exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud ve Znojmě dne 10.04.2006, č.j. 8Nc 4226/2006, kterým byla nařízena exekuce dle vykonatelných platebních výměrů č.j. 4240502588 ze dne 15.11.2005 a č.j. 2140502587, které vydala Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky - ÚP Znojmo, k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČ:41197518, jakož i k úhradě nákladů exekuce proti povinnému: Honz Karel, nar. 26.2.1975, trvale bytem Bojanovice 13, 252 05 Bojanovice, rozhodla


t a k t o :


Vydražiteli: č. 398992 se uděluje příklep na vydražený spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/16 k:
- pozemek p.č. st. 46 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 344 m2,
jehož součástí je stavba (rod. dům) č.p. 13, která stojí na pozemku p.č. st. 46,
vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 113 pro obec Bojanovice a k.ú. Bojanovice u Znojma, za nejvyšší podání 18.000,- Kč (slovy: osmnáct tisíc korun českých).

K zaplacení nejvyššího podání byla stanovena lhůta v délce 30-ti dnů, která počíná běžet právní mocí příklepu. Na nejvyšší podání se započte vydražitelem složená jistota ve výši 7.000,- Kč.

Odůvodnění:

Při elektronické dražbě spoluvlastnického podílu povinného k nemovitým věcem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí dne 3.11.2022 učinil vydražitel č. 398992, který je spoluvlastníkem, stejné nejvyšší podání s jiným dražitelem. Námitky proti udělení příklepu uvedenému vydražiteli vzneseny nebyly. Proto soudní exekutor podle ust. § 338 odst. 3 o.s.ř. ve znění účinném k 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.) a § 336j o.s.ř. udělil vydražiteli příklep a podle ust. § 336j odst. 4 o.s.ř. stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Podle ust. § 336l o.s.ř. je vydražitel oprávněn převzít vydražené nemovité věci dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu. Vydražitel je povinen o tomto vyrozumět soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitých věcí v rozsahu vydraženého spoluvlastnického podílu, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.


Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Ivany Kozákové, Exekutorského úřadu v Třebíči, Bráfova 53. Proti usnesení, kterým byl udělen příklep, mohou podat odvolání jen oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří proti udělení příklepu vznesli námitky. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst. 1 písm.a) o.s.ř., kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání (§ 336k odst. 2 o.s.ř.). Spoluvlastníci povinného mohou podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu za podmínek uvedených v § 336k odst. 2 větě druhé o.s.ř. ( § 338 odst. 3 o.s.ř.).V Třebíči dne 3.11.2022JUDr. Ivana Kozáková

soudní exekutor

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 03.11.2022 v 11:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.398992 - Hanusa Vojtěch - Brandlova 3365/73, Hodonín, 695 01
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 18 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.11.2022 v 11:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 1 hodina, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies