Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Zemědělské objekty

1/2 zemědělské stavby v obci Prackovice nad Labem, okres Litoměřice

48 000,-Kč

Vloženo: 13.9.2022 9:50 | Číslo dražby: 61367

Dražba začala 27.10.2022 13:00:00 Dražba skončila 27.10.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
030 EX 09046 / 08 - 275
Počáteční cena:
48 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
72 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Prackovice nad Labem
GPS souradnice:
50.581570856, 14.028511458
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného A.P.C. Four s.r.o., V celnici 1031/4, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 09022902, zast. Lošan Marek, Mgr., advokát, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 69258121, nar. 13.3.1973, proti povinnému NOVOTNÁ Jolana, Novosedlické náměstí 382/18, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov, IČ: 40227944, nar. 12.7.1967, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 9046/08-275.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní zemědělskou stavbu, typu přístřešku. Budova je založena na betonových patkách. Nosná konstrukce stavby je sloupového systému, který je tvořený z dřevěných trámů. Stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Krov střechy je dřevěný bez izolace. Střecha budovy sedlová s krytinou z osinkocementové vlnité šablony. Na střeše nejsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce chybí. Objekt je otevřený. Fasáda s obvodovými stěnami nejsou instalovány. Souhrnný stavebně technický stav nemovité věci je podprůměrný.

Nebylo zjištěno napojení na inženýrské sítě. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 193, LV 10002 se nachází stavba bez čp/če. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 276 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1057 a je ve vlastnictví ČR. Pozemek není předmětem ocenění.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Součásti nemovité věci nezjištěny. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenství nemovité věci nezjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Allianz pojišťovna a.s., IČ: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, právně zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, IČ: 66491193, se sídlem U Zákrutu 1778/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, přihlásil dne 21.4.2016 pohledávky ve výši 851 Kč Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 39/61, 400 21 Ústí nad Labem – město, adresa pro doručování: Územní pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 40021 Ústí nad Labem - město, přihlásil dne 14.9.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 9.653,39 Kč a pohledávky nezajištěné zástavní právem v celkové výši 2.172,00 Kč žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, Zelené předměstí, právně zast. JUDr. Michalem Bendou, advokátem, IČ: 14904411, adresa pro doručování: Masarykovo nám. 1346/15, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 15.9.2022 pohledávky v celkové výši 10.821,65 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika – Okresní soud v Ústí nad Labem, IČ: 00024911, se sídlem Kramoly 641/37, 401 21 Ústí nad Labem, přihlásil dne 15.9.2022 pohledávky v celkové výši 3.000,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ivo Erbert, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – východ, IČ: 72073462, se sídlem Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3, přihlásil dne 19.9.2022 pohledávky v celkové výši 6.655,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 23.9.2022 pohledávky v celkové výši 8.270,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Ústí nad Labem, Revoluční 3289/15, 400 01 Ústí nad Labem, přihlásil dne 10.10.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 81.053,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, IČ: 45417491, pobočka Plzeň, Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 12.10.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 15.225,97 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem, přihlásil dne 26.10.2022 pohledávky ve výši 49.719,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 135.149,85 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies