Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 14 m2, Sobůlky

148 000,-Kč

Vloženo: 13.9.2022 15:57 | Číslo dražby: 61376

Dražba začala 20.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 20.10.2022 12:29:08
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
069 EX 04755 / 19 - 60
Počáteční cena:
11 987,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
17 980,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Sobůlky
GPS souradnice:
49.019343371, 17.07924637
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět dražby:
- nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného se všemi součástmi a příslušenstvím, a to:

-parc.č. 457 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 na pozemku stoji rozestav.stavba LV 904

Pozemek p.č.457 se nachází pod částí rozestavěného rodinného domu.
Přípojky jsou zde elektro,plyn,kanalizace a voda,příjezd po zpevněné komunikaci.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Ostrava
JUDr. Vlastimil Porostlý
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: zde
dat. schránka: kqsg8wz odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo, přihlášení věřitelé

2) Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které by bylo důvodem k odročení dražby z důvodu řízení o vyloučení dražených nemovitostí z exekuce.
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
3) O konání dražby byly vyrozuměny všechny osoby, tak jak to stanoví § 336c o.s.ř. (doručení vykázáno) s tím, že k dražbě se ve smyslu ust. § 336f o.s.ř. ve stanovené lhůtě přihlásili :
- Bona Fit, a.s., s pohledávkou ve výši 673837,53 Kč s příslušenstvím (celkem: 1846630,71 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 04.01.2019
- Koncz David, Mgr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, s pohledávkou ve výši 6655 Kč s příslušenstvím (celkem: 6655,- Kč)
o skupina: 4./8.
o pořadí: 14.10.2022/10.06.2022
- Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, s pohledávkou ve výši 92979 Kč s příslušenstvím (celkem: 92979,- Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 23.01.2020
- Okresní správa sociálního zabezpečení Hodonín, s pohledávkou ve výši 2438 Kč s příslušenstvím (celkem: 2438,- Kč)
o skupina: 6.
o pořadí: 12.10.2022
- Územní pracoviště v Hodoníně (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), s pohledávkou ve výši 51660 Kč s příslušenstvím (celkem: 51660,- Kč)
o skupina: 6.
o pořadí: 11.10.2022
- AB 4 B.V., s pohledávkou ve výši 69508,43 Kč s příslušenstvím (celkem: 214826,95 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 30.01.2021
- E.ON Energie, a.s., s pohledávkou ve výši 1760,43 Kč s příslušenstvím (celkem: 3212,43 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 10.06.2022
- Bohemia Faktoring, a.s., s pohledávkou ve výši 39544,60 Kč s příslušenstvím (celkem : 81.856,6 Kč)
o skupina: 4.
o pořadí: 28.12.2020
- Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, s pohledávkou ve výši 6655 Kč s příslušenstvím (celkem: 6655,- Kč)
o skupina: 4./8.
o pořadí: 28.12.2020/20.09.2099

Věřitelé žádají zaplacení svých pohledávek při rozvrhu podstaty.

Odmítnuté přihlášky:
- XXX; důvod odmítnutí: XX

Soudní exekutor upozorňuje, že oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé povinného, se mohou při rozvrhu podstaty domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla exekuce nařízena, jestliže je přihlásí nejpozději dva pracovní dny přede dnem, ve kterém má být zahájeno elektronické dražební jednání, jestliže přihláška bude obsahovat náležitosti dle §336f odst. 2 a 3 o.s.ř., tedy
a) výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá,
b) vyčíslení pohledávky ke dni dražby
c) údaj o tom, do které skupiny pohledávka patří (§337c odst. 1 o.s.ř.)
d) skutečnosti významné pro pořadí pohledávky (§337c odst. 5 o.s.ř.)
e) budou připojeny listiny prokazující, že se jedná o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží.
Opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Věřitel je povinen bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi; při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou.

Přihlášení věřitelé mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude přihlíženo. (§ 336b odst. 4 písm. b) o.s.ř.)
Přihlášení věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel odpovídá za škodu tím způsobenou. (§ 336f odst. 5 o.s.ř.)
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce podle ust. 336f odst. 4 o.s.ř. uvede tuto skutečnost v oznámení samostatně (viz. výše v tomto oznámení). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží.

Informaci o přihlášených věřitelích a věřitelích, kteří požádali o zaplacení svých pohledávek, kandidát pověřený soudním exekutorem zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39816520.10.2022 10:06:520,-Kč11 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:15:061 000,-Kč12 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 10:25:211 000,-Kč13 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:26:011 000,-Kč14 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:27:531 000,-Kč15 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:28:271 000,-Kč16 987,-Kč
Dražitel č.39851420.10.2022 10:29:311 000,-Kč17 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:29:361 000,-Kč18 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:29:551 000,-Kč19 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:30:351 000,-Kč20 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:31:061 000,-Kč21 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:31:241 000,-Kč22 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 10:31:441 000,-Kč23 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:32:111 000,-Kč24 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:32:361 000,-Kč25 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:33:111 000,-Kč26 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:34:281 000,-Kč27 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:34:381 000,-Kč28 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:35:381 000,-Kč29 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:36:091 000,-Kč30 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 10:36:231 000,-Kč31 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:36:541 000,-Kč32 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:37:431 000,-Kč33 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:38:081 000,-Kč34 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:39:431 000,-Kč35 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:40:121 000,-Kč36 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:42:431 000,-Kč37 987,-Kč
Dražitel č.39840020.10.2022 10:43:091 000,-Kč38 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:46:031 000,-Kč39 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 10:46:531 000,-Kč40 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:49:491 000,-Kč41 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 10:54:031 000,-Kč42 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:54:391 000,-Kč43 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 10:58:431 000,-Kč44 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 10:59:211 000,-Kč45 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:00:271 000,-Kč46 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:00:531 000,-Kč47 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:05:231 000,-Kč48 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:05:501 000,-Kč49 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:07:041 000,-Kč50 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:07:371 000,-Kč51 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:10:171 000,-Kč52 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:10:531 000,-Kč53 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:11:301 000,-Kč54 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:13:251 000,-Kč55 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:13:341 000,-Kč56 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:14:201 000,-Kč57 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:15:311 000,-Kč58 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:16:511 000,-Kč59 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:17:031 000,-Kč60 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:17:411 000,-Kč61 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:18:031 000,-Kč62 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:18:381 000,-Kč63 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:20:181 000,-Kč64 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:21:281 000,-Kč65 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:23:041 000,-Kč66 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:23:351 000,-Kč67 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:24:321 000,-Kč68 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:25:541 000,-Kč69 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:29:171 000,-Kč70 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:29:321 000,-Kč71 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:30:151 000,-Kč72 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:30:321 000,-Kč73 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:31:065 000,-Kč78 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:31:441 000,-Kč79 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:32:135 000,-Kč84 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:32:471 000,-Kč85 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:33:115 000,-Kč90 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:35:271 000,-Kč91 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:39:571 000,-Kč92 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:41:591 000,-Kč93 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:42:405 000,-Kč98 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:46:271 000,-Kč99 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:46:515 000,-Kč104 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:49:501 000,-Kč105 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:50:011 000,-Kč106 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:51:381 000,-Kč107 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:52:455 000,-Kč112 987,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:53:351 000,-Kč113 987,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:54:355 003,-Kč118 990,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 11:55:141 010,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 11:58:421 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 12:00:411 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 12:03:551 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 12:06:201 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 12:07:375 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 12:08:561 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 12:11:201 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 12:11:511 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 12:13:505 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 12:15:011 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 12:15:185 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 12:17:341 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 12:20:401 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 12:21:581 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.39772520.10.2022 12:22:401 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.39816520.10.2022 12:24:081 000,-Kč148 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Soudní exekutor konstatuje, že :

6) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #398165 - XXX,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl povinného: 1/1
Okres: CZ 0645 Hodonín Obec: 586552 Sobůlky
Kat.území: 752151 Sobůlky List vlastnictví: 1133
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Pozemky:
Parcela Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
St. 457 14 zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 904
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, kód: 738.

za nejvyšší podání 148.000,- Kč (slovy jednostočtyřicetosmtisíckorunčeských).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 3000,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 145.000,- Kč.

II. Povinný je povinen vyklidit vydraženou nemovitou věc nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.“7) Poučení o předražku dle §336j a §336ja o.s.ř.: Nejde-li o osoby vyloučené z dražby, může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti dle §42 o.s.ř. a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu předražek na účet exekuce soudního exekutora zaplatit. Není-li řádně a včas předražek zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží.
Den zveřejnění usnesení o příklepu: 20.10.2022
Lhůta k uplatnění a zaplacení předražku: 04.11.2022
Minimální výše předražku: 185.000,- Kč
Č.ú. pro zaplacení předražku: 505040761/0100, Komerční banka, a.s.
Var.sym. pro zaplacení předražku: 475519
Spec.sym. pro zaplacení předražku: 475519
8) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty dle §336ja odst. 1 o.s.ř. (viz výše); byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
9) Poučení dle §336l odst. 5 o.s.ř.: Dnem, kterým se stal vydražitel nebo předražitel vlastníkem vydražené nemovité věci, zanikají

a) právo odpovídající věcnému břemeni, výměnek, nájemní právo nebo pachtovní právo, nejde-li o věcné břemeno bydlení, výměnek, jehož součástí je právo bydlení nebo nájem bytu, neuvedená v dražební vyhlášce nebo neoznámená soudem po zahájení dražebního jednání,
b) výhrada zpětné koupě a předkupní právo k vydražené nemovité věci, s výjimkou předkupního práva stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupního práva vlastníka stavby k pozemku nebo vlastníka pozemku ke stavbě a zákonného předkupního práva,
c) výhrada zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, budoucí zástavní právo a budoucí výměnek.
Zemědělský pacht neuvedený v dražební vyhlášce nebo neoznámený soudním exekutorem po zahájení dražebního jednání zaniká koncem pachtovního roku. Soudní exekutor potvrdí, která věcná nebo jiná práva zapsaná v katastru nemovitostí váznoucí na nemovité věci zanikla a která působí proti vydražiteli nebo předražiteli.
10) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel nebo předražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu plody a užitky a nahradit újmu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
11) Poučení dle §336l odst. 76 o.s.ř.: Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci.
12) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání oprávněný, ten, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 20.10.2022 v 12:29:08

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.398165
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 148 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.10.2022 v 12:29:08

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies