Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Komerční objekty

Komerční objekt, Karlovy Vary

2 500 000,-Kč

Vloženo: 20.9.2022 11:14 | Číslo dražby: 61429

Dražba začala 25.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 25.10.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
115 EX 00058 / 21 - 045
Počáteční cena:
2 500 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 000 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Karlovy Vary
GPS souradnice:
50.212533857, 12.874652995
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je:
- stavba č.p. 2136 (adminis.) v části obce Karlovy Vary stojící na pozemku parc.č. 864, LV 6011, zapsaná na listu vlastnictví č. 2141 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Karlovy Vary, kat. území Karlovy Vary.
Výše uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č. 1758-3-2022 ze dne 27.1.2022, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou. To platí i o movitých věcech, které jsou příslušenstvím nemovitých věcí a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Příslušenství dražených nemovitých věcí tvoří přípojka vody DN 40 mm, přípojka kanalizace DN 200 mm, přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16mm2 v zemi, plynová přípojka do DN 40, betonová dlažba zámková - šedá tl. do 60 mm.

Předmětem ocenění je administrativní budova, s příslušenstvím, bez pozemku, v katastrálním území Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary. Budova je vedena na L.V. č. 2141 u Katastrálního úřadu pro karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary. Nemovitost se nachází na okraji města Karlovy Vary, na výpadové komunikaci „ Slovenská ”. Jedná se o budovu, která byla postavena jako objekt nepodsklepený, o dvou nadzemních podlažích a zastřešení. Celý objekt je krytý stanovou střechou,klempířské konstrukce kompletní, obvodové zdivo cihelné, fasáda hladká štuková, podlahy dlažby, schodiště ocelová konstrukce a dlažba, dveře dřevěné s obložkami, vytápění plynové, které je nyní mimo provoz a náhradou je vytápění elektrické. Okna plastová, v přední části u vchodu do budovy je monumentální sloupoví, horní podlaží je kolem dokola ustoupeno o jeden metr čímž vzniknul ochoz, který je zajištěn zábradlím z balustrád.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Rozhodnutí dle ustanovení § 336i odst. 2 o.s.ř.

Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.

Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné věcné břemeno, výměnek, nájemní právo ani pachtovní či předkupní právo neuvedené v dražební vyhlášce, které by vázlo na dražených nemovitých věcech.

2. Nepřítomnost překážky provedení dražby

Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených nemovitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies