Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Pozemky: ,

1/4 pozemku (orná půda) v obci Vrbka, k.ú. Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž

23 000,-Kč

Vloženo: 23.9.2022 10:42 | Číslo dražby: 61462

Dražba začala 10.11.2022 13:00:00 Dražba skončila 10.11.2022 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 02609 / 09 - 298
Počáteční cena:
15 873,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
23 810,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Vrbka
GPS souradnice:
49.221651002, 17.415569492
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného A.P.C. Four s.r.o., V celnici 1031/4, 110 00 Praha – Nové Město, IČ:
09022902, zast. Lošan Marek, Mgr., advokát, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 69258121, proti povinnému ZEDNÍK Roman, č.p. 133, 262 23 Čenkov, IČ: 69374341,
nar. 6.8.1976, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 2609/09-298.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1794 je vedený v operátu Katastru nemovitostí jako orná půda, je protáhlého tvaru. Pozemek je součástí většího zemědělsky obhospodařovaného celku.

Na předloženém listu vlastnictví nejsou k oceňovanému pozemku uvedená žádná věcná břemena ani jiná omezení.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 22.9.2022 pohledávky v celkové výši 8.047,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 25.9.2022 pohledávky v celkové výši 8.047,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD., reg. č. HE 257931, se sídlem: 4 Arch. Makariou & Kalograion, Nicolaides Sea View City, Block A-B, 9-th Floor, Flat/Office 903-904, 6016 Larnaca, Kypr, právně zast. Mgr. Janem Buřilem, advokátem, IČ: 49691295, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 1.11.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 32.650,57 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Matco, s.r.o., IČ: 26425033, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D. advokátem, IČ: 48826375, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 9.11.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 63.884,98 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Matco, s.r.o., IČ: 26425033, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D. advokátem, IČ: 48826375, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 9.11.2022 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 177.213,24 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 47114975, se sídlem 190 03 Praha 9, Drahobejlova 1404/4, pobočka Praha, se sídlem 120 00 Praha 2, Bělehradská 130, přihlásil dne 9.11.2022 pohledávky v celkové výši 129.888,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 3.104.680,05 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

Bylo prokázáno spoluvlastnické právo.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.397127 (spoluvlastník)10.11.2022 13:01:190,-Kč15 873,-Kč
Dražitel č.39712110.11.2022 13:04:051 000,-Kč16 873,-Kč
Dražitel č.39806210.11.2022 13:04:401 127,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.39712110.11.2022 13:05:181 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.39806210.11.2022 13:06:321 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.39712110.11.2022 13:11:161 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.39806210.11.2022 13:17:241 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.39712110.11.2022 13:18:251 000,-Kč23 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 10.11.2022 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397121
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 23 000,-Kč

Zveřejněno dne 10.11.2022 v 13:30:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 10 minut, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.Přijmout cookies