Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 lesních pozemků v obci Čkyně, k.ú. Onšovice u Čkyně, okres Prachatice

41 000,-Kč

Vloženo: 23.9.2022 11:48 | Číslo dražby: 61463

Dražba začala 27.10.2022 10:00:00 Dražba skončila 27.10.2022 11:02:33
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
227 DD 00003 / 22 - 6
Počáteční cena:
40 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
40 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Prachatice
Město:
Čkyně
GPS souradnice:
49.099149995, 13.785186051
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Mgr. Martin Kubena, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město, se sídlem Cejl 107, 602 00 Brno,
pověřený provedením dobrovolné dražby v rámci insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, pod sp.zn. KSCB 41 INS 2319/2017, rozhodl na základě návrhu insolvenčního správce, jako osoby oprávněné disponovat s předmětnými nemovitými věcmi, kterým je:
Růnová v.o.s., se sídlem Vrbenská 511/25a, České Budějovice, IČ: 28148118, insolvenční správce
dlužníka: Jaroslav Vojta, nar. 16.7.1970, nařídil dražbu nemovitých věcí uvedených v dražební vyhlášce č.j. 206 DD 3/22-18.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální 1/4 pozemků parc.č. 1041/34, 1041/74, 1045/36, vše zapsané na LV 426, v obci Čkyně, okres Prachatice, katastrální území Onšovice u Čkyně.

Oceňované pozemky parc.č. 1041/34, 1041/74, 1045/36 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako lesní pozemky, pozemky určené k plnění funkcí lesa. Pozemky se nacházejí cca 1 km jižně od obce Onšovice, v lokalitě Za horou. Pozemky jsou součástí větších celků a nelze je bez přesného zaměření jednoznačně identifikovat. Informace o druhu, stáří a zastoupení porostu jsou převzaty z lesních hospodářských osnov. Dle
sdělení majitele pozemku nedošlo ke dni ocenění k vytěžení ani výraznému poškození lesních porostů.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1041/34 má výměru 2085 m2 , pozemek na strmějším kamenitém severním svahu. Porostní skupina 5N3. Zastoupen smrk 95%, borovice 5%, stáří 144 let. Na části smrk 46 let tyčovina.

Pozemek 1041/74 o výměře 2041 m2 , porostní skupina 5K9, na části pozemku je zastoupena borovice, smrk 57 let, na části borovice 80 let, smrk 45 let.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1045/36 má výměru 2147 m2. Pozemek je z části na strmém kamenitém svahu. Porostní skupina 5N3 zastoupena borovice 97%, bříza 3% stáří 105 let, na části smrk, borovice 149 let.

Pozemky jsou přístupné přes lesní pozemky jiných vlastníků. Věcné břemeno ve prospěch oceňovaného pozemku není zřízeno.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Martin Kubena
Cejl 40/107
Brno
602 00
tel: 605 495 881
email: zde
dat. schránka: mc32jwx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

2. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.39718527.10.2022 10:57:331 000,-Kč41 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 27.10.2022 v 11:02:33

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.397185
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 41 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.10.2022 v 11:02:33

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies