Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemků (orná půda) v obci Nesuchyně, okres Rakovník

46 000,-Kč

Vloženo: 11.10.2019 13:13 | Číslo dražby: 52886

Dražba začala 21.11.2019 13:00:00 Dražba skončila 21.11.2019 13:49:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 30692 / 13 - 230
Počáteční cena:
24 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
36 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Nesuchyně
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému KOHUTIČ Zdeněk, Masarykova 65/21, 277 11 Neratovice, IČ: 12237981, nar. 14.7.1955, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 30692/13-230.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 150 m severně, cca 450 m jihozápadně a cca 200 m jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Nesuchyně. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 12 869 m2. Pozemek parc. č. 3253 je na severní a východní straně ohraničený lesním porostem, na jižní straně nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2697 je na jižní straně ohraničený plotem sousedních pozemků, na severní straně zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemek parc. č. 2912 je na severovýchodní straně ohraničený zpevněnou cestou a nachází se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 4209, který je ve vlastnictví obce Nesuchyně a zpevněné cesty nacházející se na pozemcích parc. č. 4270, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a parc. č. 4211, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako pole.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Mělník, Tyršova 106, 276 01 Mělník, přihlásil dne 14.10.2019 pohledávky v celkové výši 59.140,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Městská část Praha 8, IČ: 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň, právně zast. JUDr. Editou Lebedovou, advokátkou, se sídlem Špitálka 113/41, 602 00 Brno, přihlásil dne 18.11.2019 pohledávky v celkové výši 317.813,35 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JAM Translation, s.r.o., IČ: 46342702, se sídlem Prosecká 52/71, 190 00 Praha 9, právně zast. Robertem Tschöplem, IČ: 66250561, se sídlem Pod Křížkem 428/4, 147 00 Praha 4 - Braník, přihlásil dne 18.11.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 11.459,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 19.11.2019 pohledávky v celkové výši 188.484,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 43.988,93 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení:
„Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27241421.11.2019 13:03:490,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.27587621.11.2019 13:05:041 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:07:581 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.27587621.11.2019 13:08:321 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:09:321 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.27587621.11.2019 13:12:441 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.27595821.11.2019 13:14:271 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.27587621.11.2019 13:14:461 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:18:221 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.27595821.11.2019 13:18:491 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.27587621.11.2019 13:18:591 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:21:141 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.27587621.11.2019 13:21:191 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:23:341 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.27587621.11.2019 13:23:481 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:25:331 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.27622621.11.2019 13:26:261 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:27:391 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.27622621.11.2019 13:31:191 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:32:091 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.27589421.11.2019 13:37:021 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.27241421.11.2019 13:39:061 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.27589421.11.2019 13:44:001 000,-Kč46 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.11.2019 v 13:49:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.275894
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 46 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.11.2019 v 13:49:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.